Linka 199

Nejnovější články na portálu

Výzva z programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON

Dotace na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje mohou získat malé a střední podniky, velké podniky a výzkumné organizace. Maximální výše dotace celkově za program je 60 %. Na tento program je alokováno od roku 2015 do roku 2023 celkem 16 miliard Kč. Příjem žádostí: Příjem žádostí od 5. května 2014. Příjemci podpory: Malé a střední podniky,

Štítky: a na var kraj v rss novinky rss novinky width margin

Zdroj: www.dotacni.info

Dotace městských částí města Brna v oblasti kultury

Dotace z rozpočtů městských částí města Brna v oblasti kultury mohou získat právnické a fyzické osoby, které působí v oblasti kultury. Příjem žádostí: Stanoveno individuálně jednotlivými městskými částmi. Příjemci podpory: Právnická, případně fyzická osoba působící v oblasti kultury. Typy podporovaných projektů: Projekty a provozní náklady v oblasti kultury Forma a výše podpory: Stanoveno individuálně jednotlivými

Štítky: kultury jednotliv oblasti oblasti kultury v oblasti kultury brna brna v brna v oblasti individu v oblasti

Zdroj: www.dotacni.info

Dotace města Brna na Městský program prevence kriminality

Dotace na dílčí projekty programů prevence kriminality na území města Brna. Podpora projektů zaměřených na sociální sekundární a terciární prevenci, na situační prevenci, na prevenci viktimnosti a na informace pro občany o možnostech obrany a ochrany před trestnou činností. Příjem žádostí: Od 15. 9.  do 31. 10. na následující kalendářní rok. Příjemci podpory: Státní i

Štítky: kriminality program prevence prevenci prevence kriminality program prevence brna na program prevence kriminality neziskov města brna na

Zdroj: www.dotacni.info

Dotace města Brna na projekty v oblasti ekologické výchovy

Dotace na neziskové projekty z rozpočtu města Brna na podporu projektů v oblasti ekologické výchovy ve městě Brně. Příjem žádostí: Od 15. 9. do 31. 10. roku předcházejícího kalendářnímu roku, v němž bude projekt realizován. Příjemci podpory: Právnické i fyzické osoby – občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, nadace, církevní společnosti, zájmová sdružení právnických osob a fyzické

Štítky: oblasti v oblasti projekty v projekty v oblasti v oblasti ekologick oblasti ekologick dotace na spole brna na projekty na projekty

Zdroj: www.dotacni.info

Dotace města Brna v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže

Dotace z rozpočtu statutárního města Brna v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže mohou získat právnické i fyzické osoby, které působí v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže na území města Brna. Příjem žádostí: Od 15. 9. do 31. 10. příslušného kalendářního roku na aktivity plánované v následujícím kalendářním roce. Příjemci podpory: Právnické i fyzické

Štítky: aktivity volno aktivit v oblasti volno ml oblasti volno a ml aktivit d

Zdroj: www.dotacni.info

Dotace města Brna na projekty v oblasti podpory rodiny

Finanční dotace z rozpočtu statutárního města Brna na projekty v oblasti podpory rodiny mohou získat nestátní fyzické i právnické osoby poskytující služby preventivního a podpůrného charakteru, jejichž účelem je usnadňování a posilování partnerského a manželského soužití a rodičovství, podpora rodiny v péči o děti a při harmonizaci práce a rodiny. Příjem žádostí: Od 15. 9.

Štítky: projekty rodiny projekty v oblasti oblasti podpory slu oblasti podpory rodiny v oblasti podpory podpory rodiny

Zdroj: www.dotacni.info

Finanční podpora na hospodaření v lesích v Pardubickém kraji 2014 – 2020

Dotace je poskytována na zlepšení stavu lesů především na obnovu, zajištění a výchovu porostů, ekologické a k přírodě šetrné technologie. Příjem žádostí: Od 2. 1. do 15. 10. běžného roku (2014 – 2020). Příjemci dotací: Vlastník lesa nebo jiný oprávněný žadatel (osoba oprávněná k užívání lesních pozemků – nájemní smlouva, souhlas vlastníka). Pokud jsou pozemky ve spoluvlastnictví

Štítky: hospodaření kraji porost lesn podpora na lesích pardubickém na hospoda se

Zdroj: www.dotacni.info

Výběrové řízení na finančního zprostředkovatele v rámci Equity Facility for Growth (EFG)

Výzva na podávání žádostí na finančního zprostředkovatele v rámci programu konkurenceschopnosti pro malé a střední podniky (COSME) je vyhlášena Evropským investičním fondem. Úspěšní uchazeči budou spravovat a poskytovat finanční nástroje pro růst, výzkum a inovace evropských podniků. Příjem žádosti: Žádosti je možné předkládat do 30. září 2020. Případná změna termínu bude oficiálně oznámena na internetových stránkách Evropského

Štítky: finan zprost equity facility for growth investi facility for for facility facility for growth equity facility for

Zdroj: www.dotacni.info

Výběrové řízení na finančního zprostředkovatele v rámci Loan Guarantee Facility (LGF)

Výzva na podávání žádostí na finančního zprostředkovatele v rámci programu konkurenceschopnosti pro malé a střední podniky (COSME) je vyhlášena Evropským Investičním Fondem. Úspěšní uchazeči budou spravovat a poskytovat finanční nástroje na podporu růstu firem. Příjem žádosti: Žádosti je možné předkládat do 30. září 2020 za předpokladu, že Investiční fond ve spolupráci s EU nestanoví, že lhůta skončí

Štítky: loan guarantee facility guarantee loan guarantee loan guarantee facility rámci loan guarantee v rámci loan v souladu s rámci loan k

Zdroj: www.dotacni.info

MŠMT – Program II – Sportovně talentovaná mládež ČR

Program je zaměřen na péči o sportovně talentovanou mládež v organizační struktuře, ve které je zohledněn věkový a výkonnostní růst talentů. Cílem programu je podpora přípravy sportovně talentované mládeže v občanských sdruženích ve věkové kategorii od 6 do 19 let s možností rozšíření až do 23 let. Současně je podpora zaměřena na finále celostátního projektu „Olympiády dětí

Štítky: kter kategorie podpora ml sportovn je ur ur talent na sportovn

Zdroj: www.dotacni.info

Finanční podpora na hospodaření v lesích v Jihomoravském kraji 2013 – 2019

Dotace je poskytována na zlepšení stavu lesů především s ohledem na mimoprodukční funkce lesa; udržitelné hospodaření v lesích a zachování biologické rozmanitosti. Příjem žádostí: Od 1. 1. do 30. 6. běžného roku (2014 – 2019). Příjemci dotací: Vlastník lesa nebo jiný oprávněný žadatel (osoba oprávněná k užívání lesních pozemků – nájemní smlouva, souhlas vlastníka). Pokud jsou pozemky ve

Štítky: kraji porost lesn podpora na lesa hospoda v lesích v finanční podpora lesích v jihomoravském

Zdroj: www.dotacni.info

Program záruka 2015 až 2023

Záruky k bankovním úvěrům na realizaci podnikatelských projektů malých a středních podnikatelů lze získat v rámci programu vyhlášeném Ministerstvem průmyslu a obchodu. Program záruka 2015 až 2023 podporuje projekty týkající se různých ekonomických činností. Příjem žádosti: Žádosti lze podávat do 31. prosince 2017. Příjemci podpory: Malé a střední podniky. Typy podporovaných projektů: Projekty týkající se zemědělství,

Štítky: lze st napsal záruka program záruka a st a komentáře pr

Zdroj: www.dotacni.info

MO ČR Dotace na zabezpečení péče o válečné hroby

Dotaci mohou získat oprávnění žadatelé, jejichž cílem je udržovat válečné hroby a pietní místa v důstojném stavu. Žadatel musí být vlastníkem válečného hrobu. Příjem žádostí: Žádosti je možné předkládat do 31.1.2016. Příjemce podpory: Žadatel musí být vlastníkem válečného hrobu. Typy podporovaných projektů: Údržba válečných hrobů a pietních míst v poznatelném a důstojném stavu.  Forma a

Štítky: zabezpečení akce vlastn stavu hroby pietn a pietn zabezpečení péče o na zabezpečení péče

Zdroj: www.dotacni.info

Fond pro bilaterální spolupráci na národní úrovni v rámci technické asistence

Ministerstvo financí ČR vydalo třetí výzvu k podávání žádostí o dotace z Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni v rámci EHP a Norských fondů 2009-2014. Tento Fond si klade za cíl posilovat vzájemné kulturní, politické, odborné a akademické vztahy mezi Českou republikou a donorskými státy, tj. Norskem, Islandem, Lichtenštejnskem. Příjem žádostí: Žádosti je možné podávat

Štítky: st v r asistence k bilater spolupr donorsk r pos

Zdroj: www.dotacni.info

Fond pro bilaterální spolupráci na národní úrovni – Výzva pro obce a kraje

Fond pro bilaterální spolupráci na národní úrovni vydal dne 20. října 2014 v rámci Norských fondů 2009-2014 výzvu k předkládání žádostí o dotaci na spolupráci a navázání a posílení vzájemných kulturních, odborných, politických a akademických vztahů v širším slova smyslu v souladu s národní strategií podpory bilaterální spolupráce a ve shodě se záměry donorských zemí.

Štítky: a kraje obce a kraje obce a pro obce pro obce a obc region výzva výzva pro a region

Zdroj: www.dotacni.info

Moravskoslezský kraj – Příspěvky na ozdravné pobyty

Dotace je určena pro obce k zajištění účasti dětí předškolního věku s trvalým pobytem na území Moravskoslezského kraje z oblastí se znečištěným prostředím na ozdravných pobytech. Pro tento dotační program je alokována částka 3 000 000 Kč. Příjem žádostí: Lhůta pro podávání žádostí je od 3. 8. 2015 do 3. 8. 2016. Příjemce podpory: Obce a svazky obcí

Štítky: od podat kter dotace na ozdravn pobyt moravskoslezsk na ozdravné pobyty ozdravné pobyty na ozdravné

Zdroj: www.dotacni.info

OP Zaměstnanost Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám

Dotace na řešení problematiky zaměstnanosti, bydlení, sociálních služeb, vzdělávání a bezpečnosti v sociálně vyloučených lokalitách mohou získat neziskové organizace (NNO), obce, příspěvkové organizace obcí a poskytovatelé sociálních služeb. Příjem žádosti: Plánované datum vyhlášení 1. výzvy je 23. 9. 2015. Plánované datum ukončení příjmu žádostí o podporu je 1. 7. 2016. Příjemci podpory: Příjemci podpory mohou

Zdroj: www.dotacni.info

OP Zaměstnanost Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám (KPSVL) 1. výzva

Dotace na řešení problematiky zaměstnanosti, bydlení, sociálních služeb, vzdělávání a bezpečnosti v sociálně vyloučených lokalitách mohou získat neziskové organizace (NNO), obce, příspěvkové organizace obcí a poskytovatelé sociálních služeb.

Zdroj: www.dotacni.info

Výzva Libereckého kraje k předkládání žádostí o dotaci z Programu resortu cestovního ruchu, památkové péče a kultury, Podprogramu 7.4 Archeologie

Dotace na restaurování, odborné zpracování a vyhodnocení movitých archeologických nálezů mohou získat organizace, které mají působnost v Libereckém kraji a které jsou oprávněné dle zákona o státní památkové péči. Pro tuto výzvu je vymezen celkový finanční objem o hodnotě 400 000 Kč. Jedná se o účelové neinvestiční dotace z dotačního fondu Libereckého kraje. Příjem žádostí:

Štítky: libereck o dotaci kraje k resortu z programu ruchu archeologick dotaci z podprogramu

Zdroj: www.dotacni.info

Fond pro bilaterální spolupráci na programové úrovni – opatření „B“ v Programu CZ06

Evropský hospodářský prostor a Norské fondy 2009-2014 mají za cíl přispět ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru (dále jen „EHP“) a také k posilování bilaterální spolupráce mezi donorskými státy a přijímajícími státy prostřednictvím finančních příspěvků ve stanovených prioritních sektorech. Zde předkládáme základní informace o Programu CZ06 – Kultura. Příjem žádostí: Do 30. 4. 2016. Příjemci podpory: Oprávněnými žadateli

Štítky: schv bilater spolupr grantu spojen bilaterální spolupráci spolupráci

Zdroj: www.dotacni.info

Fond pro bilaterální spolupráci na programové úrovni – opatření „B“ v Programu CZ02

Evropský hospodářský prostor a Norské fondy 2009-2014 mají za cíl přispět ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru (dále jen „EHP“) a také k posilování bilaterální spolupráce mezi donorskými státy a přijímajícími státy prostřednictvím finančních příspěvků ve stanovených prioritních sektorech. Spolupráce by měla spočívat ve výměně, sdílení a přenosu znalostí, technologií, zkušeností a osvědčených postupů z oblasti řešení schváleného projektu

Štítky: bude v p bude uvedena a po na posilování bilaterálních dotace na posilování uvedena v posilování bilaterálních vztahů bude zpracov bilaterálních vztahů

Zdroj: www.dotacni.info

MFČR – Fond pro bilaterální spolupráci na programové úrovni – opatření „B“ v Programu CZ13 „

Navazování a prohlubování spolupráce mezi konečnými příjemci schválených projektů a subjekty z donorských států a/nebo mezinárodními organizacemi v průběhu implementace projektů. Spolupráce by měla spočívat ve výměně, sdílení a přenosu znalostí, technologií, zkušeností a osvědčených postupů z oblasti řešení schváleného projektu. Příjem žádosti: Příjem žádostí je do vyčerpání alokace nebo nejdéle do 30. 4. 2016.

Štítky: pracovn v oblasti v oblasti realizace setk realizace z donorsk oblasti realizace partnerem projektu organizac vztah

Zdroj: www.dotacni.info

MF ČR – Fond pro bilaterální spolupráci na programové úrovni – opatření „B“ v Programu CZ14

Navazování a prohlubování spolupráce mezi konečnými příjemci schválených projektů a subjekty z donorských států a/nebo mezinárodními organizacemi v průběhu implementace projektů. Spolupráce by měla spočívat ve výměně, sdílení a přenosu znalostí, technologií, zkušeností a osvědčených postupů z oblasti řešení schváleného projektu. Příjem žádosti: Do 30.4. 2016.  Příjemci podpory: Oprávněnými žadateli pro čerpání z Fondu jsou

Štítky: pro podnikatele mf mf čr aktuální výzvy ostatní dotace pro petra králíčková dotace pro podnikatele králíčková podnikatele

Zdroj: www.dotacni.info

Podpora profesionálních kulturních aktivit vysílaných do zahraničí

Ministerstvo kultury vypisuje výběrové dotační řízení pro rok 2016 na podporu profesionálních kulturních aktivit vysílaných do zahraničí. Cílem výběrového dotačního řízení je podpora profesionálních subjektů poskytujících veřejnou kulturní službu a podpora jejich projektů vysílaných do zahraničí a organizovaných ve spolupráci se zahraničními partnery. Žádost do výběrového řízení může tedy předložit pouze subjekt, který je pozvaným

Štítky: aktivit slu kulturn zahrani vys do zahrani profesion dota projekty z oblasti

Zdroj: www.dotacni.info

Pět vět, které vás u pracovního pohovoru vyřadí - Finance.cz

Pohovor patří k hledání nového zaměstnání. Není. nutné z něho mít přehnaný respekt, ale dobrá příprava se vyplatí. Existují. byste při.

Štítky: mzda úřad důchodu czech mcroy mcroy czech iveta smutná z iveta smutná personálně

Zdroj: student.finance.cz

Jak si najisto přivydělat? Brigáda na dohodu nebo příležitostná...

Již je to nějaký ten pátek, co vstoupil v platnost zákon o zaměstnanosti, který ve zkratce říká.

Štítky: a přiznání činnost odst daních z daních o daních o daních z často

Zdroj: student.finance.cz

Jak bude Evropa vracet uprchlíky? Zde je analýza

Polský prezident Andrzej Duda a maďarský premiér Viktor Orbán se dnes shodli na tom, že páteční dohoda mezi Evropskou unií a Tureckem o zastavení přílivu migrantů představuje pozitivní vývoj. Lídři Evropské unie na pátečním summitu uzavřeli dohodu s Tureckem o vracení migrantů, která by měla začít fungovat už v neděli. Na základě analýz evropských médií přinášíme informace o tom, jak by měl mechanismus vracení uprchlíků z řeckých ostrovů do Turecka vypadat a jak bude v praxi tato procedura…

Zdroj: roklen24.cz

Elektrizující palác: Standard, jehož Elektrické podniky dosáhly, byl ve své době jedinečný

Dům zosobňující pojem moderní architektura. Beton, ocel, sklo a keramika byly v Elektrických podnicích uplatněny jako nikdy předtím. Jedinečná budova měla být esencí prvorepublikového ducha doby.

Zdroj: archiv.ihned.cz

TenneT investuje do rozvoje sítí 22 miliard euro

Provozovatel nizozemské a části německé přenosové soustavy TenneT zveřejnil výsledky hospodaření za rok 2015. TenneT také představil svoje záměry v oblasti rozvoje sítí v příštích deseti letech, během kterých hodlá investovat do posílení infrastruktury 22 miliard euro. Nizozemským královstvím vlastněná společnost TenneT zaznamenala nárůst očištěného zisku (EBIT) z 596 milionů euro v roce 2014 na 704 milionů Publikováno na webu oEnergetice.cz

Štítky: vedení rozvoje sítí přenosové gw hvdc nizozemské miliard euro rozvoje sítí tennet

Zdroj: oenergetice.cz

Výhled ČNB: USA v růstu předčí další vyspělé země

Výhledy hospodářského růstu hlavních světových ekonomik se v březnu s různou intenzitou opět snížily, a to zejména pro letošní rok. I přes tyto pokračující korekce by si pozici nejrychleji se rozvíjejícího ekonomického celku měly udržet Spojené státy. Uvedla to dnes Česká národní banka v březnovém Globálním ekonomickém výhledu.

Zdroj: roklen24.cz

Globální emise CO2 v energetice již druhým rokem nevzrostly

Předběžná data Mezinárodní energetické agentury (IEA) ukazují, že globální emise CO2 spojené s výrobou energie v roce 2015 již druhým rokem v řadě stagnovaly. Právě sektor energetiky je odvětvím produkujícím největší objem skleníkových plynů. Globální emise oxidu uhličitého se v loňském roce zastavily na hodnotě 32,1 miliard tun, čímž již druhým rokem v řadě nestouply. Podle dat IEA měla na stagnaci Publikováno na webu oEnergetice.cz

Štítky: již rokem emise iea emise co globální emise již druhým druhým rokem již druhým rokem druhým

Zdroj: oenergetice.cz

Státníci vesměs chválí dohodu s Ankarou, Amnesty ji kritizuje

Dohoda Evropské unie a Turecka o vracení migrantů, kterou v pátek dojednali lídři osmadvacítky s tureckým premiérem Ahmetem Davutogluem, je podle většiny evropských politiků jednoznačným krokem vpřed při řešení migrační krize. Někteří ale upozorňují na to, že o její funkčnosti rozhodne až uplatnění v praxi, s nímž by se mělo začít od neděle. Organizace na ochranu lidských práv Amnesty International ujednání odsoudila: podle ní unie dohodou jasně ukázala, že se k řešení migrační krize obrací…

Zdroj: roklen24.cz

Vítězství v CFA Research Challenge? Obrovská konkurenční výhoda

Kariéru úspěšného finančníka či portfolio manažera můžete začít i vítězstvím v soutěži. Konkrétně v prestižní CFA Research Challenge. Lokální vítěze čeká další kolo soutěže, tentokrát v americkém Chicagu. Jaké jsou rady nejlepšího týmu pro příští ročník? Co soutěž obnáší, přináší a v čem je jedinečná? O tom pro Roklen24 členové vítězného týmu Tomáš Juchelka a Robert Ševinský z IES FSV Univerzity Karlovy.

Zdroj: roklen24.cz

Jen se zvukem si nevystačíme, říká ředitel Českého rozhlasu René Zavoral

Dnešní posluchači jsou náročnější a ­mnohem více využívají internet. Pořady si stahují v době, kdy na ně mají chuť. Na nás je vyrobit pro ně kvalitní obsah, říká nový ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Rozhovor s ním pro sobotní vydání LN připravili Blahoslav Hruška a Tomáš Tománek.Další články k tématu:Na demonstraci za Zemana musela reportéry České televize chránit policieČeský rozhlas zahraje objevenou skladbu Mozarta a SalierihoRedaktory rozhlasu napadl dav. Policie nechránila a nepomáhala, stěžují siŠéf rozhlasové rady Šafařík končí. Prý je moc vytížený v práciZemřel legendární hlasatel Vladimír Fišer. Hlas, který oznámil srpnovou okupaci

Zdroj: byznys.lidovky.cz

China General Nuclear oznámila výborné výsledky za rok 2015

Čínský jaderný gigant China General Nuclear Power Corporation (CGN) v úterý oznámil výsledky hospodaření za rok 2015. Tržby společnosti v roce 2015 vzrostly meziročně o 12,3 % na 3,6 miliard dolarů, zisk  o 6,5 % na 1 miliardu dolarů. CGN, největší provozovatelem jaderných elektráren v Číně, oznámil v úterý výsledky hospodaření za rok 2015. Jak tržby společnosti, tak zisk zaznamenaly růst. „V roce 2015 jsme Publikováno na webu oEnergetice.cz

Štítky: za rok výsledky v roce china nuclear general china general nuclear china general general nuclear cgn

Zdroj: oenergetice.cz

Kolik peněz by sebral Brexit britským domácnostem?

Vystoupení Británie z Evropské unie by vedlo k poklesu životní úrovně Britů. Průměrný příjem britské domácnosti by kvůli nižším příjmům ze zahraničního obchodu klesl nejméně o 850 liber, v přepočtu 29 tisíc korun ročně. Uvedla to Londýnská ekonomická škola (LSE). Podle pesimističtějšího scénáře by pokles příjmu mohl být dvojnásobný.

Zdroj: roklen24.cz

Milan Koláček: V jachtingu není pro snobství místo

Cesta kolem světa za osmdesát dní? Když na ni před sto padesáti lety Jules Verne vysílal Philease Fogga, sám nevěděl, jestli je uskutečnitelná. Milan Koláček ví své: je uskutečnitlená. A člověk ji může urazit odkázaný jen na sebe a svoji loď.

Štítky: jak ji jsem závod lodi kolem loď není pro koláček jachtingu

Zdroj: finmag.penize.cz

Velcí indonéští těžaři útlum nechystají

Mezi významné asijské producenty uhlí patří tradičně také Indonésie. Plány tamních společností na letošní rok se ale dost významně liší. Zatímco malé a střední těžební společnosti hodlají výrazně omezit těžbu, protože ceny jsou nízko a trh s uhlím je nasycen, největší tamní těžební společnosti s razantním poklesem těžby nepočítají.

Štítky: roce procent společnosti v roce tun výrazně tun uhlí produkce těžaři indonéští

Zdroj: iuhli.cz

Doba je zlá, munice dochází. Ke slovu se dostávají odpadlíci

Doba je zlá a munice dochází. Přesně tak by se dala popsat současná situace globální ekonomiky. Neúprosný souboj s nuzným ekonomických růstem a především s minimální, v některých případech dokonce zápornou, inflací se, jak se zdá, neposunul vůbec nikam. Měnová politika tak jakožto vrchní lékař aktuálního stavu prokazatelně selhává.

Zdroj: roklen24.cz

Můžete ušetřit tisíce za teplo a elektřinu

Nová dceřiná společnost má od loňského roku pevné místo ve skupině Sokolovské uhelné (SUAS).Firma SUAS Alternative se zaměřuje na snižování energetické náročnosti staveb od rodinných domů po průmyslové objekty. Kombinací špičkových technologií i pasivních opatření umí ušetřit náklady na teplo i elektřinu.

Štítky: tak od k domů sokolovská sokolovská uhelná suas waldhauserová suas alternative alternative

Zdroj: iuhli.cz

Utrácíte příliš? S těmito tipy a šikovnými weby ušetříte

Pokud byste rádi trochu zmírnili své výdaje, ale zároveň se vám nechce slevovat z kvality nebo množství věcí, které si běžně dopřáváte, jděte na to chytře. Ušetřit nebo vydělat na bydlení, jídle, cestování nebo třeba věcech, které už nepotřebujete, je určitě možné.Další články k tématu:Dárek na poslední chvíli? Sedm kroků k překvapení z DárkomatuBohatí i chudí, všichni musí počítat. A nebo ne? Video napoví

Zdroj: finance.idnes.cz

Čínský prezident má Česku přivézt strategické partnerství a investice

Čínský prezident navštíví Česko 28. až 30. března. Půjde o první návštěvu nejvyššího čínského prezidenta v Česku i v bývalém Československu. „Touto návštěvou se završuje proces posílení politického dialogu, který byl zahájen pracovní návštěvou ministra zahraničních věcí ČR v Čínské lidové republice (ČLR) v dubnu 2014,“ uvádí se v podkladech pro jednání vlády. Ta by měla návštěvu čínského prezidenta schvalovat a měla by také odsouhlasit náklady na její zajištění. Česko by měla stát 3,6 milionu…

Zdroj: roklen24.cz

Británie podpoří offshore větrné parky i modulární reaktory

Britská vláda poskytne 810 mil. liber (28,14 mld. Kč) na podporu bezemisních zdrojů energie. Hlavním cílem této podpory je omezit znečišťování životního prostředí a zajistit bezpečnou dodávku elektrické energie. Investice půjdou do výstavby větrných parků a na výzkum akumulace energie i vývoj malých modulárních reaktorů. Z britské státní kasy je do roku 2021 vyčleněno 730 Publikováno na webu oEnergetice.cz

Štítky: oblasti v oblasti větrné milionů liber větrných offshore modulární parky liber větrné parky

Zdroj: oenergetice.cz

Tank ONO – ceny benzínu kolem 25 Kč/litr

Kdo chce jezdit levně osobním automobilem, má dneska několik přijatelných možností. Kilometrová cesta stojí průměrně 2 koruny až 50 haléřů, podle typu motorového pohonu: benzín 2 Kč/km, stlačený zemní plyn 1 Kč/km, elektřina 0,5 Kč/km. Samozřejmě můžete platit nižší než průměrnou cenu, pokud využijete širokou tržní nabídku a naplníte nádrž, nebo nabijete baterii levněji. Poměrně […] Příspěvek Tank ONO – ceny benzínu kolem 25 Kč/litr pochází z KupníSíla.cz

Štítky: x u ceny čs ono tank ono tank ceny benzínu benzínu

Zdroj: kupnisila.cz

Rodičovská dovolená – rozbor zákoníku práce

Jakmile dítě začne jíst kašičky, mateřské mléko není úplně nutné a pokud matka chce trávit čas raději na pracovišti, doma může zůstat pouze otec. Velké změny v rodičovských rolích reflektuje legislativa, především zákoník práce. V prvních měsících po porodu dává pojištěné matce právo na mateřskou dovolenou a peněžitou pomoc v mateřství. Potom následuje rodičovská dovolená […] Příspěvek Rodičovská dovolená – rozbor zákoníku práce pochází z KupníSíla.cz

Štítky: dítě dne kdy dítěte let přísluší věku dovolená rodičovská dovolená rodičovská

Zdroj: kupnisila.cz

Mateřská dovolená – rozbor zákoníku práce

Rovnoprávnost mezi pohlavími je krásná idea, ovšem rození a kojení dětí zvládnou pouze ženy. Občas problesknou návrhy, aby několik dnů zvláštního placeného volna dostávali taky otcové, jakmile přijde na svět nový potomek. Ale  v zákoníku práce žádné podobné právo není, nadále tam najdeme pouze pojem mateřská dovolená – nikoli otcovská dovolená. Pokud má rodička dostatečně zaplacené […] Příspěvek Mateřská dovolená – rozbor zákoníku práce pochází z KupníSíla.cz

Štítky: aby mezi pokud méně než souvislosti zaměstnankyni mateřská nebo více dětí z mateřské porodem mateřská dovolená

Zdroj: kupnisila.cz

Jako med: Skotská whisky, v jejíž chuti se decentně prosazují zralé hrušky řezané malinami

Single malt Scotch whisky The Glenlivet představuje doširoka otevřenou bránu do kategorie sladových destilátů. Je přijatelná i pro zájemce, kteří si silně rašelinné whisky neoblíbili. Při prvním přivonění se hlásí o slovo lesní med na pozadí čistého aromatu ječného sladu.

Zdroj: archiv.ihned.cz

Excentrická Ela: Co talentovaná návrhářka ubírá na barevnosti, to vkládá do střihů a výběru materiálů

Studentka Evropského institutu designu Manuela Fidalgová zvítězila v Madridu v soutěži mladých talentů. Nyní míří do Prahy, kde svou první kolekci předvede 20. března na party magazínu proč ne?! v Ateliérech Strahov. Její modely nejsou určeny k prodeji, proto se autorka mohla nechat neomezeně unést fantazií.

Zdroj: archiv.ihned.cz

Moje účtenka: Restaurace Vozovna v Královské oboře Stromovka je ideální podnik na rodinný oběd

Pokud nemáte náladu na malé děti a vadí vám volně pobíhající psi, tomuto místu se radši vyhněte. V restauraci v pražské Stromovce spíš než jídlo oceníte uvolněnou atmosféru a trpělivou obsluhu. Nejlepším chodem byla poctivá rybí polévka, které nebylo co vytknout.

Zdroj: archiv.ihned.cz

Radek Jaroš si doma vybudoval slunnou verandu na střeše, rád si tam dopřává dlouhé snídaně

Radek Jaroš jako první Čech zdolal postupně všech čtrnáct osmitisícovek, že bude horolezec, se rozhodl v šesti letech. Na nedělích má nejraději pohodové a dlouhé snídaně v kruhu nejbližších. Má rád plný stůl - nechybí čerstvé croissanty, sýry ani džus z čerstvě vymačkaných citrusů.

Zdroj: archiv.ihned.cz

Jak se nosí Zoot: Nová dámská kolekce Alchymi reflektuje víc než jen aktuální módní trendy

Internetový obchod Zoot je podle agentury Ogilvy & Mather v první desítce nejperspektivnějších českých značek. Název nové dámské kolekce odkazuje k Praze a odráží i progresivní přístup k tvorbě. Díky velkému množství dat, které má Zoot k dispozici, může šít svým zákazníkům oblečení na míru.

Zdroj: archiv.ihned.cz

Air Swimmers: Žralok v obýváku a další Hi-tech hračky, které zaujmou děti i dospělé

Populární americké levitující hračky jsou k dostání už i v Česku. Ve vzduchu se cítí doslova jako ryby ve vodě. Fungují podobně jako autíčka na dálkové ovládání s tím rozdílem, že se plní heliem.

Zdroj: life.ihned.cz

Ledová královna na tahu: Sezona polární tresky přichází jednou za rok a trvá tři měsíce

Bílé pevné maso, skvělá textura i chuť. Skrei, polární treska. Nejjemnější je její jazýček, výtečná jsou játra. A filet? Pohádka. Jenže lovná sezona trvá jen pár měsíců. Takže ochutnávejte hned, nebo zas až napřesrok.

Zdroj: archiv.ihned.cz

Tipy týdne: Domácí oslava v otěžích profesionálního kuchaře? Dnes už je to celkem běžná praxe

Populární služba Kuchaři do domu spojila síly s benešovským pivovarem Ferdinand. Tradiční velikonoční jarmark provází podívanou, jak kvete největší mandloňový sad ve střední Evropě. Svátek francouzské gastronomie nabídne nejvybranější pokrmy.

Zdroj: archiv.ihned.cz

Twitter potichu spustil upřednostňování atraktivních příspěvků. Jak to vypnout?

Po vzoru Facebooku začala sociální síť Twitter doporučovat zajímavé příspěvky a dávat jim přednost před ostatními. Až kousek níže se teprve zobrazují tweety klasicky - chronologicky podle času. Funkce nejdříve byla dobrovolná, nyní ji ale společnost potichu zapnula všem.Další články k tématu:Vědci zřejmě objevili nový druh chobotnice. Na twitteru dostala přezdívku CasperIslámský stát vs. Facebook a Twitter: džihádisté rozstříleli ZuckerbergaUrážel na twitteru prezidenta Erdogana. Kanonýrovi Sükürovi za to hrozí vězeníEkvádorský prezident propustil šéfy armády přes twitter. Odmítli státu vyplatit 41 miliardTwitter zablokoval již přes 125 tisíc účtů, šířily terorismusTwitter opouští vysoce postavení manažeři, cena jeho akcií klesá #Protikorupci. Velvyslanci v Česku spustili kampaň a zapózovali na TwitteruTwitter údajně pomáhá Islámskému státu. Podle žaloby je ‚úmyslně slepý‘Čech prosí své fanoušky. Na nic neklikejte! Můj Twitter napadli hackeřiTwitter už nechce být stručný. Zvažuje prodloužení zpráv na 10 tisíc znakůKonec vyhrožování na Twitteru. Firma bude blokovat účty extrémistů

Zdroj: byznys.lidovky.cz

Turecký fotograf pořídil unikátní snímky pomocí dronu, vytvořil tak pokřivený pohled na Istanbul

Fotograf, jehož vášní je problematika černých děr a paralelních vesmírů, vytvořil originální sérii snímků. Inspiroval se přitom knihou z konce devatenáctého století. Nejnáročnější fází projektu bylo samotné pořizování fotografií.

Zdroj: life.ihned.cz

Francouzská vláda se zavázala pomoci EDF s realizací Hinkley Point

Francouzská vláda je připravena poskytnout EDF finanční pomoc potřebnou pro zahájení výstavby jaderné elektrárny Hinkley Point ve Velké Británii, včera to uvedl ministr hospodářství Emmanuel Macron. O výši a podobě finanční pomoci rozhodne vláda do května. Generální ředitel EDF Jean-Bernard Lévy v dopise zaměstnancům minulý týden uvedl, že společnost nehodlá podniknout další kroky k uskutečnění projektu Publikováno na webu oEnergetice.cz

Štítky: finanční vláda c hinkley point hinkley point c point hinkley edf francouzská francouzská vláda

Zdroj: oenergetice.cz

Hlavní ekonom ECB: „Vrtulníkové“ peníze jsou stále ve hře

Evropská centrální banka by mohla opět snížit úrokové sazby, pokud to budou hospodářské podmínky v eurozóně vyžadovat. V rozhovoru s italským listem La Repubblica to řekl hlavní ekonom ECB Peter Praet. V případě mimořádných okolností by podle něj ECB mohla teoreticky uvažovat také o tištění peněz a jejich rozdělování přímo lidem. S možností takto extrémní formy uvolňování měnové politiky kdysi přišel známý ekonom Milton Friedman a přirovnal ji ke shazování peněz z vrtulníku.

Zdroj: roklen24.cz

Smíchovská náplavka se o víkendu změní v polévkový ráj, proběhne druhý ročník festivalu Polívkování

Smíchovská náplavka bude o víkendu hostit v pořadí druhý ročník festivalu Polívkování. Organizátoři akce slibují především vyšší komfort při konzumaci jídla. Cena vstupenky je 30 korun, děti do výšky 120 centimetrů a držitelé průkazu ZTP mají vstup zdarma.

Zdroj: life.ihned.cz

V Německu meziročně vzrostly emise CO2

V Německu došlo k meziročnímu růstu emisí skleníkových plynů o 6 miliónů tun ekvivalentu CO2. Hlavními příčinami tohoto nárůstů byly nízká cena ropy a počasí. Uhelné elektrárny naproti tomu svou produkci oxidu uhličitého lehce snížily. Poté, co v roce 2014 poklesla v Německu produkce skleníkových plynů, se předpokládalo, že tento trend bude i nadále pokračovat. Publikováno na webu oEnergetice.cz

Štítky: prostředí v německu emise skleníkových plynů skleníkových plynů vzrostly životní prostředí pro životní prostředí emise co

Zdroj: oenergetice.cz

Brousí si Babiš zuby na OKD?

Právě tímto kontroverzním titulkem opatřil svůj blog na iDnes.cz David Beneš. V článku spekuluje o spojení ministra financí Andreje Babiše s obchodníkem s uhlím Petrem Pauknerem. Podle blogera možná miliardáři připravují tajný plán, jak využít situaci v OKD ke svým cílům.

Štítky: si zdarma financí petr babiš beneš zároveň horníkům bloger miliardáři

Zdroj: iuhli.cz

Boty jako z budoucnosti: Nike představil první samozavazovací tenisky, prodávat se začnou na podzim

V New Yorku právě probíhá Innovation Summit 2016, kde značka Nike představuje technologické novinky. Patří mezi ně boty se zabudovanou ponožkou nebo kopačky, na nichž neulpívá bláto. Největší ohlas ale sklidily tenisky, které se umí samy zavázat.

Zdroj: life.ihned.cz

Hillary Clintonová vyhrožuje horníkům

Uhlí je i přes vážné problémy stále jedním z klíčových zdrojů americké energetiky. Důležitou roli ale hraje i v politice a stalo se i jedním z témat blížících se prezidentských voleb.

Štítky: hodně těžaři prezidenta plány američtí obamu hraje obamovy drtit žalují

Zdroj: iuhli.cz

Mobile de – prodej ojetých v češtině: rizika a výhody

Evropská společnost je sjednocená, navzdory historickým válkám a nacionalistům. Většina Čechů ukládá svoje peníze do rakouské nebo belgické banky, jídlo nakupuje v německých obchodech a pitnou vodu doma odebírá od francouzské nebo španělské firmy. Globalizaci pociťujeme stále silněji díky dopravním a informačním technologiím, zejména internetu. Současné trendy vystihuje mobile de – prodej ojetých, ale také úplně […] Příspěvek Mobile de – prodej ojetých v češtině: rizika a výhody pochází z KupníSíla.cz

Štítky: nových de prodej češtině mobile mobile de ojetých v češtině prodej ojetých

Zdroj: kupnisila.cz

Ropy je nadbytek a současný růst cen je dočasný

Ropy je nadbytek a současný růst cen je dočasný Cena ropy během několika minulých týdnů vykázala známky života. Pokles produkce ropy v USA naznačuje, že trh se začíná stabilizovat. Výsledkem toho je, že poprvé po několika měsících přesáhla cena ropy Brent hranici 40 dolarů za barel.   Zatím nabývá seznam společností, které kapitulují a oznamují pro rok 2016 snížení produkce ropy. Například společnost Continental Resources oznámila, že předpokládá pokles ropné produkce o 10 %. Mnoho dalších společností v poslední době oznamuje podobné předpoklady. Celosvětově se předpokládá pokles produkce ropy z břidlic v USA a konečně to začíná vypadat, že se tyto předpoklady začínají odrážet v číslech.    I když trhy znovu nacházejí optimismus ohledně toho, že trh s ropou se začíná dostávat do rovnováhy, zásoby ropy v USA se nacházejí na rekordních číslech. Investoři do energií jsou možná povzbuzení tím, že na začátku března klesly zásoby benzínu v USA, nicméně mezitím pokračovaly zásoby ropy v růstu a přebytek nabídky dosáhl nového historického maxima.    V minulém týdnu dosáhly zásoby ropy rekordní úrovně 521 miliónů barelů. Zásobníky v Cushingu v Oklahomě, což je nejdůležitější skladovací místo, kde se určuje cena WTI, jsou naplněny na 90 % své kapacity. Produkce ropy v USA možná začíná klesat, ale jde jí to zatraceně pomalu.    Graf: Zásoby ropy v USA     Vysoké zásoby ropy nejsou jen problémem USA. Jde o celosvětovou záležitost. Zásoby ropy zemí OECD přesáhly v roce 2015 množství 3 miliardy barelů. EIA předpokládá, že do konce tohoto roku vzrostou zásoby ropy zemí OECD na 3,24 miliardy barelů. A to není vše, v následujícím roce 2017 mají vzrůst zásoby ropy na 3,3 miliardy barelů.    Graf: Zásoby ropy a ropných ekvivalentů v zemích OECD   Poznámka: žlutě je vyznačena minimální a maximální spotřeba ropy a ropných ekvivalentů ve dnech Zdroj: EIA   Odhady výše zásob ropy pro následující období by měly vyděsit každého investora v ropném sektoru. Kromě toho to vypadá, že současný růst cen, který vyhnal cenu od začátku roku vzhůru o 40 %, začíná doznívat. Ukázalo se, že tento růst cen byl vyvolán uzavíráním spekulací na pokles velkých hedžových fondů a velkých spekulantů s ropou. Velcí hráči po dosažení rekordního minima začali vybírat zisky a přeskupovat své pozice. Počet spekulací na pokles klesal na začátku března nejrychlejším tempem za posledních několik měsíců. Existuje předpoklad, že současný růst cen je tedy veden uzavíráním spekulačních obchodů na pokles. Fundamentální data zůstávají víceméně stejná. Ropná produkce USA sice klesá, ale víceméně stále stejnou rychlostí.    Růst zásob jen podtrhuje fakt, že trh s ropou se vyrovnává. Nicméně jakmile dozní uzavírání spekulativních pozic na pokles a trhy si uvědomí, že zde stále máme nadbytek zásob ropy, může dojít k opětovnému poklesu ropných cen.    EIA předpokládá, že zásoby ropy budou růst až do konce roku 2016. Současný růst cen ropy sice navnadil mnoho investorů, ale EIA je nyní mnohem pesimističtější, než byla v únoru. Světové zásoby ropy by měly do konce roku 2016 růst o 1,6 miliónů barelů ropy denně a během roku 2017 o 0,6 miliónů barelů ropy denně. To jsou mnohem větší odhady, než uváděla EIA dosud.   „Se růstem světových zásob ropy do konce roku 2016 předpokládáme, že cena ropy se bude pohybovat poblíž současných úrovní,“ uvádí EIA ve zprávě ze začátku března. " EIA snížila pro rok 2016 odhad průměrných cen ropy Brent o 3 dolary na 34 USD za barel. Rok 2017 na tom nemá být o nic lépe. Průměrná cena ropy má dosahovat 40 USD za barel. To je o 10 dolarů méně než předpokládala EIA o měsíc dříve. Znamená to, že cena ropy Brent by do roku 2017 měla zůstat pod 50 USD.   Předpovědi cen jsou vždy ošidné a málokdy vyjdou. Je obtížné předpovídat pro následující dva roky růst cen, když výše ropných zásob dosahuje astronomických výšin. I když těžba ropy v USA bude i nadále klesat, nejprve musí dojít k poklesu ropných zásob, abychom mohli začít uvažovat o růstu cen.     Redakce: www.akcieatrhy.cz Zroj: OilPrice.com  

Štítky: o zásoby cen v usa ropy roku růst eia zásoby ropy růst cen

Zdroj: www.akcieatrhy.cz

14 „jak“ obsahového marketingu

Čtenáři Mladého podnikatele často posílají své dotazy, které se týkají obsahového marketingu a začínají na „jak“. Jejich dotazy jsem sepsal a položil je zkušenému specialistovi.

Štítky: moc ale tvořit můžete zákazníky zákazníků obsahu content ambrož jan ambrož

Zdroj: mladypodnikatel.cz

Rovenský: Uhlobaroni drtivě vyhráli

Vedoucí energetické kampaně Greenpeace Jan Rovenský zkritizoval vládu za schválení nařízení, kterým zvýšila úhradu z vydobytého nerostu u hnědého uhlí na dvojnásobek, tedy o 100 procent oproti původní sazbě. Odboráři, analytici a zástupci těžebních firem mají jiný názor.

Štítky: za státu korun procent milionů korun poplatků vítězství greenpeace hnědého uhlí hnědého

Zdroj: iuhli.cz

Privatizace OKD se vrací k soudu

Výslechem zástupce Fondu národního majetku a jednoho z obžalovaných dnes bude pokračovat soud v kauze privatizace OKD z roku 2004, při které podle obžaloby vznikla státu škoda nejméně 5,7 miliardy korun.

Štítky: cena posudku fondu miliardy miliardy korun čína privatizaci státního národního národního majetku

Zdroj: iuhli.cz

Stropnický nabídl horníkům přestup do armády

Ministr obrany Martin Stropnický (ANO) nabídl na svém twitteru horníkům z OKD, že po propuštění můžou vstoupit do armády, která bude nabírat nové vojáky. Nápad ale vyvolal jen údiv, jde totiž téměř o nesmysl.

Štítky: lidí u ale kolik jen mohli ministr obrany paskov opravdu

Zdroj: iuhli.cz

Obama ruší plány na průzkumné vrty pro těžbu ropy v Atlantiku

Obamova administrativa nebude příštích pět let vydávat povolení průzkumným vrtům podél svého jihovýchodního pobřeží. Jedná se o další vítězství aktivistů po zrušení projektu Keystone XL pipeline. Povolení se nebudou udělovat především kvůli Pentagonu a obavám místních o negativní dopad těžby ropy a zemního plynu na rybářský průmysl a turismus. V úterý Obamova administrativa oznámila, že zruší Publikováno na webu oEnergetice.cz

Štítky: strany těžbu zemního zemního plynu pobřeží a zemního plynu aljašky u pobřeží vrtům vrty

Zdroj: oenergetice.cz

Očima expertů: Budeme bankám platit za to, že si u nich uložíme peníze?

Centrální banky si hrají se zápornými sazbami. Blíží se doba, kdy se zápornými úroky přijdou i komerční banky na účtech běžných střadatelů?

Štítky: sazby bankovní banky úvěrů sazeb centrální záporných evropské centrální banka záporné

Zdroj: finmag.penize.cz

Čapí hnízdo je systémový problém

Posílali veřejné peníze do soukromých firem – a divili se, že končí u miliardářů.

Štítky: měl dotace veřejné podpora kašpárek mastercard těch budujeme odměňujeme hnízda

Zdroj: finmag.penize.cz

Provize opět na scéně. Vláda schválila 5leté storno

Vláda na středečním zasedání schválila povinné ručení za provize za jakékoli životní pojištění alespoň na 5 let. Co tím politici sledují? A jaké jsou pravděpodobné skutečné důsledky opatření?

Štítky: klienta vláda provizí provize opět schválila regulace regulace provizí za provize

Zdroj: www.investujeme.cz

Trému mám pořád. Nejsem přece mrtvý, říká legenda světové pop-music Charles Aznavour

"Já, Armén narozený v Paříži, jsem hrdý na svou práci a na svůj olivový olej!" říká a myslí to vlastně docela vážně. Legenda světové pop-music je venkovan se smyslem pro humor. Předloni oslavil devadesáté narozeniny na pódiu v Berlíně, další koncertní šňůra ho čeká letos v dubnu.

Zdroj: archiv.ihned.cz

Důl Centrum čekají poslední týdny těžby

Z posledního hlubinného hnědouhelného dolu v Česku vyjede poslední vůz s uhlím na začátku dubna. Důl Centrum na Mostecku, který zaměstnával 320 lidí, bude definitivně uzavřen.

Štítky: poslední centrum čsa důl dolu dole důl centrum česká energetika energetika v německých kleštích

Zdroj: iuhli.cz

Vyzkoušeli jsme nákupy ve slevě v Německu a v ČR. Výsledné skóre 3:1

Slevy nabízejí zákazníkovi výhodnější nákup. Ten výhodnější nákup ale může být ještě výhodnější, když popojedeme na západ. K takovému výsledku se dopracovali redaktoři České televize, když v pořadu Černé ovce zkoumali slevy v ČR a v Německu. Nákupy za hranicí vyšly téměř vždy levněji.Další články k tématu:Vyzkoušeli jsme e-shopy v Německu a v Česku. Výsledné skóre 3:1Vyzkoušeli jsme refinancování hypotéky on-line. Novinka překvapila

Zdroj: finance.idnes.cz

Použít paušál, nebo skutečné výdaje? Co je v podnikání výhodnější

Paušál je pohodlný. Ti, kdo ho využívají, však nemohou odečítat slevu na vyživovanou manželku ani zvýhodnění na děti. Navíc mohou mít vysoký základ pro pojistné. Jak spočítat, která varianta je výhodnější, naznačuje modelová situace.Další články k tématu:Daně 2015: Jak zdanit honoráře a příjmy z pracovních dohodDaně 2015: Prodej medu, domu i zisk z akcií. Jak zdanit ostatní příjmyDaně 2015: Deset věcí, které vám v daňovém přiznání ušetří tisíce

Zdroj: finance.idnes.cz

Jak předejít nacvičeným odpovědím uchazečů o práci

V současné době již uchazeče o práci nemůže překvapit téměř žádná otázka, která zazní na pracovním pohovoru. Stačí, aby se předem podíval na internet a najde nejen informace o tom, na co se ptají…

Štítky: ročně p kč ročně harvard business předplatné staňte staňte se uchaze o pr nacvi

Zdroj: www.hrnews.cz

Petr Fiala: ODS bude znovu nejsilnější stranou

Čapí hnízdo už není záležitostí Andreje Babiše, ale záležitostí důvěryhodnosti vlády, zdůrazňuje v rozhovoru pro Roklen24 předseda ODS Petr Fiala. Možnost předčasných voleb, kterou zmínil Babiš, je jen odvedení pozornosti od kauzy. ČSSD na bilboardech sice bojuje proti přístupu Babiše, je to ale jen divadlo pro veřejnost. Ve skutečnosti proti tomu sociální demokraté nedělají nic. Vše by se mohlo změnit již u dalších parlamentních voleb. Fiala věří, že se ODS opět stane nejsilnější stranou.

Zdroj: roklen24.cz

Umíte slovensky? Ověřte si to v LN, startuje velký kurz slovenštiny

Lidové noviny přicházejí s dalším z řady oblíbených seriálů. Úvodní díl velkého kurzu slovenštiny pro Čechy vyjde v už v pátek 18. března. Ve dvanácti lekcích si čtenáři budou moci osvěžit znalost jazyka našich sousedů. Seriál připravila redakce Lidových novin společně s odborníky z Ústavu pro jazyk český AV a Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Další články k tématu:Slovenská pravice prohrála boj o změnu. Fico i Kaliňák zůstávajíStovky slovenských sester nepřišly do práce, pacienti však nestrádajíNezaměstnanost na Slovensku výrazně poklesla. Je na šestiletém minimu

Zdroj: byznys.lidovky.cz

ČEZ rostou tržby a klesá zisk, jak se to rýmuje?

Titulek mého oblíbeného deníku hlásá: „ČEZ klesl zisk na 20,5 miliardy, výsledky ovlivnila nižší výroba z jádra“, a v článku se objevuje, že výroba z jádra klesla, že klesají ceny na velkoobchodních trzích, že taky klesá zisk skupiny ČEZ, ale že tržby skupiny rostou. No sakra, asi někde ztratili nějaké peníze, když na trhu utržili větší tržby, no Publikováno na webu oEnergetice.cz

Štítky: skupiny nebo tržby zisk proč klesá rostou se to a klesá klesá zisk

Zdroj: oenergetice.cz

Jaderná elektrárna Dukovany

První jaderná elektrárna postavená na českém území stojí zhruba 30 km od Třebíče a produkuje dostatek elektřiny pro všechny české domácnosti. Jaderná elektrárna Dukovany (EDU) v minulém roce oslavila 30 let provozu, a je tedy na místě připomenout si její významné historické milníky a představit její technickou část. Na území bývalé ČSSR byla jako první Publikováno na webu oEnergetice.cz

Štítky: pak byla byl dukovany vver je dukovany jaderná jaderná elektrárna jaderná elektrárna dukovany elektrárna dukovany

Zdroj: oenergetice.cz

Když začal šéf pražského týdne módy budovat svůj sen, nikdo jiný v něj nevěřil

Zájem o přehlídky je enormní, říká ředitel Mercedes-Benz Prague Fashion Weeku Lukáš Loskot. Přitom ho ještě před dvěma lety všichni od organizace pražského týdne módy zrazovali. Prý to v Česku nepůjde...

Zdroj: archiv.ihned.cz

Papež František si založil účet na Instagramu, svět už obletěla první falešná selfie

Papež František svůj účet na Instagramu spustí oficiálně v pátek. Profil má i na sociální síti Twitter, kde jej sleduje 20 milionů lidí. Jeho selfie, která obletěla svět, je ale pravděpodobně podvrh.

Zdroj: life.ihned.cz

Vítejte v Bubenské 1: Funkcionalistická památka s bohatou historií poskytuje zázemí především umělcům

Jeden jí říká bývalé Elektrické podniky, druhý palác Orco podle současného majitele, třetí prostě Bubenská 1, což je adresa, na které se nachází. Všichni mají pravdu. Unikátní pražská funkcionalistická památka má bohatou historii a poslední roky poskytuje zázemí hlavně umělcům. I díky nim vznikl v hlavním městě prostor, jenž nemá obdoby.

Zdroj: archiv.ihned.cz

Potvrzení pro Draghiho. Eurozóna je zpět v deflaci

Evropská centrální banka v minulém týdnu zasáhla proti deflaci snížením sazeb, rozšířením nákupů aktiv i novými úvěry bankám. Únorová statistika nyní její kroky potvrzuje: Eurozóna se poprvé od loňského září dostala zpátky do deflace. Spotřebitelské ceny se meziročně snížily o 0,2 procenta po lednovém nárůstu o 0,3 procenta.

Zdroj: roklen24.cz

Deficit bilance běžného účtu USA byl loni nejvyšší za sedm let

Deficit bilance běžného účtu Spojených států se loni prohloubil o 24,3 procenta na 484,1 miliardy USD (11,6 bilionu Kč). To byl nejvyšší údaj od roku 2008, kdy činil 690,8 miliardy USD. Vyplývá to z informací, které dnes zveřejnilo americké ministerstvo obchodu.

Zdroj: roklen24.cz

Část horníků z OKD by mohlo podle ministra Mládka zaměstnat stání DIAMO

Situace ohledně hromadného propouštění horníků v OKD je stále nejasná. Pokud OKD k tomuto kroku přistoupí, může podle ministra Mládka část propuštěných horníků pojmout státní podnik DIAMO, který v Moravskoslezském kraji spravuje vytěžené doly. Horníkům, pro které by se nenašlo nové pracovní místo, by stát mohl pomoci formou dočasného příspěvku. „Znamenalo by to dočasný příspěvek po dobu tří Publikováno na webu oEnergetice.cz

Štítky: podle zaměstnanců propouštění horníků okd okd je odborů diamo podle ministra podle ministra mládka

Zdroj: oenergetice.cz

Herci ze seriálu Hra o trůny podpořili běžence. Někteří Češi se naštvali a vyhrožovali bojkotem

Herci ze seriálu Hra o trůny podpořili uprchlíky a vyzvali k solidaritě. Gesto však rozdělilo české fanoušky, někteří vzali útokem tuzemskou facebookovou stránku pořadu a zaplavili ji nadávkami a výhrůžkami, že na seriál přestanou koukat. Společnost HBO, která seriál vysílá, se však nenávistných reakcí nezalekla, poděkovala a s nespokojenými diváky se rozloučila.Další články k tématu:Ceny Emmy: seriálem roku je Hra o trůny, ocenění bral i DinklageKrálovská stráž v Anglii zahrála znělku ze seriálu Hra o trůnyArmády i paláce. Jak vznikají triky v seriálu Hra o trůny?Posaďte se na Železný trůn. Ve Varech stojí rekvizita ze seriálu Hra o trůnyHra o trůny s nádechem retra. Tak by seriál vypadal v 80. letechNejsledovanějším seriálem HBO je Hra o trůny, překonala SopránovyŠílený, zlý král Joffrey byl jako Justin Bieber, říká herec ze seriálu Hra o trůnySeriál Mafie v Atlantic City končí, Hra o trůny pokračuje Nejčastěji nelegálně stahovaný seriál? Vede Hra o trůny

Zdroj: byznys.lidovky.cz

Zakážeme stres! Novela zákoníku práce je březnový apríl

Povinnost zaměstnavatele zajistit zaměstnancům práci bez jakéhokoliv stresu. K sankci bude postačovat potvrzení od lékaře o psychické újmě pracovníka. Zabránění izolace pracovníka z domova od ostatních. Zabezpečení setkávání zaměstnanců na homeworking s kolegy pracujícími ve firmě. Převod zaměstnance na jinou pozici jen s jeho souhlasem. To jsou pouze některá opatření novely zákoníku práce, která měla ambice zpružnit trh práce. Pokud by se měla nová pravidla skutečně dodržovat, pak jsme…

Zdroj: roklen24.cz

Česká energetika v německých kleštích

Velkým tématem současnosti, které navíc stále nabývá na významu, je energetická bezpečnost a soběstačnost. Nad českou energetickou nezávislostí respektive závislostí na sousedním Německu se na stránkách deníku E 15 zamyslel analytik J&T a minoritní akcionář ČEZ Michal Šnobr. Komentář přinášíme v nezkrácené podobě.

Štítky: za trhu elektřiny německu česko šnobr německých michal oze michal šnobr

Zdroj: iuhli.cz

VIDEO: Bochníček projede všude

Asi neuvěříte, že tohle auto bylo vyrobeno v roce 2015. Vypadá totiž už spousty let stejně. Řeč je o ruském terénním automobilu UAZ 2206, lidově zvaném „bochníček“, který začátkem roku koupila společnost Czech Coal Power. Na to, co umí, se podívejte ve videu CoalTV.

Štítky: který automobilu největší czech coal coal czech power důlní coal power czech coal power

Zdroj: iuhli.cz

Čistý zisk ČEZu loni klesl, akvizice německých dolů se nekoná

V loňském roce zaznamenala skupina ČEZ čistý zisk očištěný o mimořádné vlivy na úrovni 27,7 mld. Kč, což představuje pokles o 1,8 mld. Kč ve srovnání s rokem 2014. Dividendová politika ČEZu by se měnit neměla. Za klesajícím ziskem stojí padající velkoobchodní cena elektřiny, která stojí i za rozhodnutím nepodávat závaznou nabídku na koupi aktiv Publikováno na webu oEnergetice.cz

Štítky: koupi zisk čezu vattenfallu klesl eph závaznou nekoná závaznou nabídku se nekoná

Zdroj: oenergetice.cz

Jak obchodovat USD pomocí akciového ETF

Jak obchodovat USD pomocí akciového ETF Pokud by někdo chtěl obchodovat americký dolar a nemá možnost, nebo nechce obchodovat na komoditním trhu, může využít některého z ETF, jehož podkladovým médiem je USD. Jednou z možností je fond obchodovaný na burze USDU. Toto ETF umožňuje obchodovat americký dolar stejně, jako se nakupují a prodávají akcie.    I když by měl být vývoj na dolaru i na USDU naprosto shodné, existuje zde chyba sledování, která způsobuje, že se může vývoj v obou případech poněkud lišit. Nejlepší tedy je použít nástroje technické analýzy stejně, jako u dolaru a zakreslit si je do grafu USDU.    Na takto analyzovaném grafu vidíme zakreslené trendová čáry, vidíme zde cenovou formaci hlava a ramena a také zde máme zakreslen 200 denní klouzavý průměr. Graf vypadá na pokles, trendová čára krku je skloněná a formace H&S vytváří reverzní formaci.        Následuje stejný graf jako předtím, který se liší pouze tím, že cena je vyznačena čarou. Zde lépe vidíme, jak fungují trendové čáry.        Na týdenním grafu vidíme, že cena zakončila na průniku trendových čar a to naznačuje pokles.          Redakce: www.akcieatrhy.cz Zdroj: Rambus Chartology

Štítky: pomocí cena obchodovat vidíme obchodovat usd usd pomocí usd pomocí akciového obchodovat usd pomocí pomocí akciového akciového etf

Zdroj: www.akcieatrhy.cz

Čeští vědci vyvinuli slepeckou hůl, která se spojí s mobilem a pomůže navigovat nevidomého

Hůl s pomocí kamery chytrého telefonu přenáší obraz místa, kudy nevidomý jde. Asistent nebo rodina tak vidí jeho pohyb a mohou ho v reálném čase navigovat. T-Mobile slíbil, že bude do zařízení poskytovat data zdarma.

Zdroj: byznys.ihned.cz

Největší americký těžař uhlí je před krachem

Těžařská společnost Peabody Energy, která je největším producentem uhlí ve Spojených státech, by kvůli nedostatku peněz na financování svých aktivit mohla vyhlásit bankrot.

Štítky: budou prezident k politika zhruba americký energy murray američtí obamovy

Zdroj: iuhli.cz

Festival lektorů Magion Desítka – Praha vila Grébovka, 26. dubna 2016

Zhruba za měsíc se koná inspirativní setkání Magionu s desítkou prezentujících lektorů a mluvčích. Svěží Festival lektorů možná znáte z Říčan u Prahy, letos se koná již poosmé. Festivaly Magion…

Štítky: vás dubna festival představí lektor lektorů praha vila festival lektorů vila magion

Zdroj: www.hrnews.cz

Ochrana osobních údajů v činnosti úředníků

Státní zaměstnanci musejí při nástupu do svých funkcí říci nebo potvrdit krásnou formuli: „Slibuji na svou čest a svědomí, že při výkonu státní služby se budu řídit právními a služebními předpisy a v souladu s nimi příkazy představených. Své povinnosti budu vykonávat řádně, nestranně, svědomitě, odborně a v zájmu České republiky, nebudu zneužívat postavení státního […] Příspěvek Ochrana osobních údajů v činnosti úředníků pochází z KupníSíla.cz

Štítky: činnosti ochrany údajů osobních osobních údajů zpracování platová třída ochrany osobních ochrany osobních údajů

Zdroj: kupnisila.cz