Linka 199

Vzor: Dohoda o ukončení podnájmu bytu - iDNES.cz

Podnájemní smlouva může být vedle výpovědi, uplynutí sjednané doby či (v zákonem stanovených či výslovně dohodnutých případech) odstoupení ukončena i dohodou smluvních stran. Zákon možnost dohody nijak neomezuje.

Zdroj: finance.idnes.cz


Příbuzné články:

 • Vzor: Formulář návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí - iDNES.cz

  Od 1.1.2012 nabyla účinnosti novela zákona č. 265/1992 Sb., která stanovila, že nově se návrh na zahájení řízení o povolení vkladu podává na stanoveném formuláři, takže "vlastní" návrhy na vklad už nejsou povoleny. Je to patrně z toho důvodu, že dosavadní praxe ukázala nevýhody v tom, že mnoho návrhů na vklad nesplňovalo zákonné požadavky, zejména co se týče přesného určení předmětných nemovitostí.

 • Vzor: Hmotněprávní plná moc - iDNES.cz

  Zastoupení na základě plné moci při právním úkonu (zpravidla uzavírání smlouvy) je upraveno v ustanovení § 31 a násl. občanského zákoníku. Od této plné moci k provedení právního úkonu (tzv. plná moc hmotněprávní) je třeba odlišit tzv. plnou moc procesní, kterou se uděluje plná moc k zastupování ve správním či soudním řízení. Zmocnitel může udělit plnou moc tzv. zmocněnci, a to osobě fyzické či právnické. V plné moci musí být uveden rozsah zmocněncova oprávnění. Plná moc musí dále identifikovat zmocněnce a zmocnitele, a pokud je udělena písemně, musí být zmocnitelem vlastnoručně podepsána.

 • Vzor: Licenční smlouva podle autorského zákona - iDNES.cz

  Licenční smlouva je upravena v ustanovení § 46 a násl. Autorského zákona. Jde o smlouvu, kterou autor díla (popř. jiný nositel autorského práva majetkového) poskytuje jinému licenci k užití díla.

 • Vzor: Odstoupení od smlouvy o koupi zboží přes internet - iDNES.cz

  V posledních letech stále roste podíl zboží zakoupeného tzv. na dálku, tedy v podmínkách České republiky zejména prostřednictvím internetových obchodů (e-shopů). Nákup prostřednictvím e-shopu má pro kupujícího určitá rizika (nemožnost si předem "ošahat" zboží, často platbu před dodáním zboží apod. Proto zákonodárce stanovil také některá zvýhodnění pro kupující. Jedním z nejvíce využívaných práv kupujících je právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu.

 • Vzor: Podnájemní smlouva k domu - iDNES.cz

  Podnájemní smlouvu k domu uzavírá nájemce, který má dům v nájmu, se třetí osobou – tzv. podnájemcem. Taková smlouva se bude většinou týkat domu včetně jeho příslušenství a přilehlé zahrady.

 • Vzor: Pracovní smlouva - iDNES.cz

  Na základě pracovní smlouvy vzniká jeden ze základních pracovněprávních vztahů, a to pracovní poměr. Pracovní smlouva je upravena v zákoně č. 262/2006 Sb., Zákoníku práce.

 • Vzor: předžalobní výzva - iDNES.cz

  Novinkou v českém právu je od 1.1.2013 mimo jiné povinnost posílat tzv. předžalobní výzvu v občanskoprávní sporu. Tato povinnost byla do občanského soudního řádu zakotvena zákonem č. 396/2012 Sb.

 • Vzor: Smlouva o dílo na opravy a úpravy (zejména) bytu - iDNES.cz

  Mnoho z nás se při zajišťování oprav či úprav bytu setkalo s nespokojeností s pracemi prováděnými stavebními firmami. Často se tak bohužel stává za situace, kdy objednatel na začátku nevěnuje řádnou pozornost smlouvě o dílo a často akceptuje smlouvu předloženou mu zhotovitelem, která bývá jednostranně výhodná hlavně pro zhotovitele samotného. Při následných sporech pak už objednateli nezbývá příliš mnoho možností jak prosadit svá práva.

 • Vzor: Smlouva o prodeji pozemku - iDNES.cz

  Kupní smlouva na nemovitost (pozemek, dům) je jednou z nejčastěji uzavíraných smluv týkajících se nemovitostí. Vždyť kdo z nás by nechtěl vlastnit dům či pozemek, kde by byl jen svým pánem?

 • Vzor: Smlouva o půjčce - iDNES.cz

  Smlouva o půjčce je upravena v ustanovení § 657 a § 658 Občanského zákoníku. Smlouvou o půjčce přenechává věřitel dlužníkovi věci určené podle druhu (tedy nikoliv individuálně rozlišitelné) a dlužník se zavazuje vrátit po uplynutí sjednané doby věci stejného druhu.

 • Vzor: Smlouva o výpůjčce osobního automobilu - iDNES.cz

  Smlouva o výpůjčce je upravena v ustanovení § 659 a násl. Občanského zákoníku. Smlouvou o výpůjčce vznikne vypůjčiteli právo věc po dohodnutou dobu bezplatně užívat. Na rozdíl od smlouvy o půjčce se jedná o věc určenou individuálně (nikoliv druhově – druhově určenou věcí jsou např. peníze).

 • Linka 199
 • Vzor: Souhlas s umístěním sídla právnické osoby - iDNES.cz

  Právnická osoba potřebuje k zápisu svého sídla do obchodního rejstříku a k získání živnostenského oprávnění souhlas majitele prostor, v nichž bude mít sídlo umístěno.

 • Vzor: Uplatnění práva na slevu z ceny zboží v rámci reklamace - iDNES.cz

  Jedním z práv spotřebitelů při koupi zboží v obchodě je právo na slevu z ceny zboží v případě jeho vad. Upravuje je zejména § 622 Občanského zákoníku.

 • Vzor: Výpověď nájemní smlouvy k bytu nájemcem - iDNES.cz

  České právo umožňuje nájemci vypovědět nájemní smlouvu k bytu vždy, a to i v případě, kdy to není v nájemní smlouvě výslovně sjednáno.

 • Vzor: Výpověď podnájemní smlouvy podnájemcem - iDNES.cz

  České právo umožňuje podnájemci vypovědět podnájemní smlouvu k bytu i v případě, kdy to není v nájemní smlouvě výslovně sjednáno. Na druhé straně je v podnájemní smlouvě možno dohodou toto právo podnájemce omezit (např. tak, že bude oprávněn vypovědět smlouvu pouze z určitých důvodů, nebo nebude oprávněn tuto smlouvu vypovědět vůbec).

 • Vzor: Výpověď pracovního poměru zaměstnancem - iDNES.cz

  Výpověď z pracovního poměru je základním a nejrozšířenějším způsobem tzv. jednostranného rozvázání pracovního poměru (tedy jinak než dohodou).

 • Vzor: Výpověď pronajímatele z nájmu bytu bez přivolení soudu - iDNES.cz

  České právo umožňuje od 1.4.2006 pronajímateli bytu, aby nájemci podal výpověď bez toho, aby předem soud požádal o souhlas. Do té doby bylo k výpovědi třeba přivolení soudu. Současné znění Občanského zákoníku ovšem rozlišuje mezi jednotlivými výpovědními důvody a pro některé souhlas soudu nadále vyžaduje, pro některé však nikoliv.

 • VZORCE a FUNKCE - iDNES.cz

  Stejně jako u MS Excelu, můžete používat vzorce a funkce. Syntaxe zápisu vzorce nebo funkce je stejná.

 • Vzorce a funkce u verze 3.0 - iDNES.cz

  Stejně jako u MS Excelu, můžete používat vzorce a funkce. Syntaxe zápisu vzorce nebo funkce je stejná.

 • vzorec - Měšec.cz

  Měšec.cz přináší aktuální zpravodajství a praktické rady ze světa osobních financí a investic. Nabízí orientaci ve finančních produktech, věnuje se…