Linka 199

Štítek: organizac

nejčastější štítky

MFČR – Fond pro bilaterální spolupráci na programové úrovni – opatření „B“ v Programu CZ13 „

Navazování a prohlubování spolupráce mezi konečnými příjemci schválených projektů a subjekty z donorských států a/nebo mezinárodními organizacemi v průběhu implementace projektů. Spolupráce by měla spočívat ve výměně, sdílení a přenosu znalostí, technologií, zkušeností a osvědčených postupů z oblasti řešení schváleného projektu. Příjem žádosti: Příjem žádostí je do vyčerpání alokace nebo nejdéle do 30. 4. 2016.

Štítky: pracovn v oblasti v oblasti realizace setk realizace z donorsk oblasti realizace partnerem projektu organizac vztah

Zdroj: www.dotacni.info

OP PPR Podpora transferu technologií a znalostí z výzkumných organizací do praxe

Podpora podnikových investic do výzkumu a inovací a vytváření vazeb a součinnosti mezi podniky, středisky výzkumu a vývoje a odvětvím vysokoškolského vzdělávání.

Štítky: organizac podpora transferu technologií z výzkumných a znalostí z a znalostí ppr podpora transferu ppr podpora transferu podpora transferu do praxe

Zdroj: www.dotacni.info

Dotační program „Volný čas“ Ústeckého kraje

Dotace na zajištění pravidelných a dlouhodobých aktivit dětí a mládeže a podpora činnosti jednotlivých organizací pracujících s dětmi a mládeží, lze získat v Ústeckém kraji. Příjem žádostí: Příjem žádostí od 15.1.2016 do 15.2.2016. Příjemci podpory: Obec v územním obvodu Kraje. Právnická nebo fyzická osoba, působící na území Kraje s výjimkou právnických osob, zřizovaných Českou republikou

Štítky: volno jednotliv čas aktivit ml a ml organizac prost dlouhodob dotační program

Zdroj: www.dotacni.info

Olomoucký kraj – Podpora zájmových spolků a organizací předmětem, jejichž činnosti je oblast životního prostředí a zemědělství

Účelem je podpora zájmových spolků a organizací, sdružujících občany se zájmem o životní prostředí a zemědělství v rámci Olomouckého kraje.  Příjem žádostí: Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 21. 1. 2016 do 29. 2. 2016. Příjemci podpory: Právnické osoby. Typy podporovaných aktivit: Podpora zájmových a volnočasových aktivit spojených s celoroční činností zájmových

Štítky: organizac prostředí oblast podpora zájmových zájmových spolků a životního prostředí a a organizac je oblast spolk spolku

Zdroj: www.dotacni.info

Konto Bariéry – Potřebuji pomoc

Projekt je určen občanům se zdravotním postižením, neziskovým organizacím a dalším subjektům k získání rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, podpoře chráněného bydlení a pracovišť a v neposlední řadě také k realizaci kulturních a sportovních aktivit. Příjem žádostí: Žádosti jsou přijímány kontinuálně. Příjemci podpory: Občany se zdravotním postižením, případně s jiným handicapem, který je znerovnoprávňuje ve společnosti. Neziskové organizace

Štítky: zdravotn pomoc kter se finan organizac pom posti kte handicapovan

Zdroj: www.dotacni.info