Linka 199

Zdroj: portal.pohoda.cz

nejčastější zdroje článků

Jak správně uzavřít obchodní smlouvu – 4. díl (aneb kdo může smlouvu uzavřít)

Ač se odpověď na otázku, kdo může smlouvu uzavřít, zdá být poměrně jednoduchá, v praxi jde o věc, ve které se velmi chybuje. U soudů se pak často objevují spory, kdy strany vzájemně namítají, že smlouvu (či jiný úkon) za podnikatele učinila či podepsala osoba, která k tomu nebyla oprávněna, a namítají neplatnost takového úkonu. V tomto díle si tedy stručně probereme, kdo jménem či v zastoupení podnikatele může smlouvu uzavřít.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Novely zákona o správě daní

Jedním z nejméně známých daňových předpisů je zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků. Jde o tzv. procesní normu upravující postup daňových subjektů a správců daně v různých fázích daňového řízení. Najdeme zde například pravidla pro místní příslušnost k finančním úřadům, počítání lhůt, doručování písemností, provádění místních šetření a daňových kontrol.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Změny paušálních výdajů u příjmů dle § 7 ZDP v roce 2009 a 2010

Ke dvěma změnám došlo v roce 2009 ve stanovení procenta paušálních výdajů oproti r. 2008. Nejdříve to bylo zvýšení procenta paušálních výdajů. Podle přechodných ustanovení k novele ZDP se zvýšení paušálních výdajů použije i pro zdaňovací období, které započalo v roce 2009. Naopak zákonem č. 362/2009 Sb. došlo ke snížení procenta některých paušálních výdajů.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Změny v platebním styku

Dne 1. listopadu 2009 nabyl účinnosti zákon č. 284/2009, o platebním styku. Tento nový zákon, jehož hlavním účelem byla zejména nutnost transponovat směrnici Evropského parlamentu a Rady za účelem sjednocení trhu platebních služeb v Evropské unii, přinesl do platebního styku řadu novinek.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Vyměřovací základ OSVČ při přechodu na paušální výdaje

Jaký je dopad přechodu na paušální výdaje v r. 2009 na vyměřovací základ pro odvod pojistného na sociální a zdravotní pojištění OSVČ? Dozvíte se z následujícího příspěvku.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Novoroční zvýšení daní

Ať už se komukoli z nás vede jakkoli špatně nebo dokonce bídně, musíme uznat, že daleko hůř je na tom stát. No jen považte. Už několik let žije na dluh z vypůjčených peněz, přitom rok od roku stále jen zvyšuje své zadlužení bez vyhlídky alespoň vyrovnaného rozpočtu. Není se co divit, že vedle významných škrtů ve státních výdajích došlo i na určité zvýšení některých daní.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Paušální výdaje na dopravu

Jednou z novinek zákona o daních z příjmů je možnost použít paušální výdaj na dopravu silničním motorovým vozidlem, a to ve výši 5 000 Kč měsíčně, pokud poplatník nechce vykazovat jednotlivé pracovní cesty. Což znamená, že podnikatel nebude muset, ale pouze pro účely zákona o daních z příjmů, vést žádnou evidenci jízd.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Novela obchodního zákoníku

Dne 20. července 2009 nabyl účinnosti zákon č. 215/2009 Sb., kterým došlo ke změně řady zákonů, mimo jiné i obchodního zákoníku. Přiblížíme si některé zajímavé změny, které tento zákon do oblasti obchodního práva přinesl.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Změny v platbách daní a pojistného

V souvislosti s přijetím zákona o platebním styku byly novelizovány mimo jiné také zákon o správě daní a poplatků a zákony o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění a o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Sedm testů daňové účinnosti úroků u půjček - 2. díl

V tomto pokračování si přiblížíme a popíšeme na příkladech další testy daňové účinnosti úroků u půjček. Zaměříme se na testy kapitalizace úroků, finančních nákladů, podílu v dceřinné společnosti a také na test závislosti na zisku dlužníka.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Slevy na pojistném pro zaměstnavatele

V rámci protikrizových opatření byla zavedena zákonem č. 221/2009 Sb. sleva pro zaměstnavatele na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Sleva na pojistném přísluší zaměstnavateli za zaměstnance s menším vyměřovacím základem než 27 100 Kč.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Záznam telefonického hovoru jako důkaz

Otázkou posouzení přípustnosti použití záznamu telefonického hovoru jako důkazu v občanském soudním řízení se soudy v minulosti zabývaly a docházely k rozporným závěrům. Od názoru, že telefonické hovory nelze bez souhlasu druhého účastníka vůbec nahrávat, až po názory, kdy telefonické hovory nejenže nahrávat lze, ale tyto záznamy lze v občanském soudním řízení použít jako důkaz, a to i bez souhlasu dotčené osoby.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Sedm testů daňové účinnosti úroků u půjček - 1. díl

Globální hospodářské problémy způsobily, že je dnes daleko obtížnější získat úvěr od banky, natožpak výhodný úvěr, a současně se zhoršila platební disciplína řady odběratelů. Nicméně provozní a investiční výdaje musejí firmy hradit i nyní, ber kde ber. S ohledem na snížení důvěry ve finanční trh není reálným zdrojem peněz ani případná emise firemních dluhopisů nebo nových akcií.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Dopad „protikrizové“ novely ZDP do praxe podnikatelů

V současné době je projednávána řada zákonů, které mají za cíl podpořit podnikání v České republice a snížit negativní vlivy způsobené celosvětovou hospodářskou krizí. V tomto příspěvku se zaměříme na tři změny zákona o daních z příjmů (ZDP), které budou nepochybně hrát v rozhodování podnikatelů velmi významou roli. Tyto změny mají účinnost od zdaňovacího období započatého v roce 2009.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Dopad „protikrizové“ novely ZDP do praxe podnikatelů

V současné době je projednávána řada zákonů, které mají za cíl podpořit podnikání v České republice a snížit negativní vlivy způsobené celosvětovou hospodářskou krizí. V tomto příspěvku se zaměříme na tři změny zákona o daních z příjmů (ZDP), které budou nepochybně hrát v rozhodování podnikatelů velmi významou roli. Tyto změny mají účinnost od zdaňovacího období započatého v roce 2009.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Zálohy na daň z příjmů v r. 2009

V souvislosti s hospodářskou krizí vydalo Ministerstvo financí rozhodnutí čj. 43/20 650/2009-431, kterým zrušilo povinnost platit zálohy na daň z příjmů podle § 38a ZDP splatné v průběhu kalendářního roku 2009, a to fyzickým osobám vymezeným v § 2 ZDP s příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti a právnickým osobám vymezeným v § 17 ZDP.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Kontrola zaměstnanců po dobu dočasné pracovní neschopnosti

Zaměstnavatel je oprávněný kontrolovat své zaměstnance po dobu prvních čtrnácti kalendářních dnů pracovní neschopnosti, zda neporušuje režim dočasně práce neschopného. Takové oprávnění dává zaměstnavateli ustanovení § 192 odst. 6 zákoníku práce.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Přepočet cizí měny na koruny

Řadě českých podnikatelů jsou tuzemské vody příliš těsné a své obchody uzavírají s větším či menším úspěchem také v zahraničí. To s sebou samozřejmě přináší to, že ceny jsou sjednávány a obvykle i placeny v cizí měně. Protože se ale účetnictví podle českých předpisů vede primárně v české měně, stojí podnikatelé před úkolem, jak správně přepočítat cizí měnu na českou.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Daňové řešení příspěvku zaměstnavatele na zájezdy a rekreaci zaměstnanců

V následujícím článku rozebereme daňové aspekty poskytování příspěvků zaměstnavatele zaměstnanci na zájezdy a rekreaci. A to jak formou peněžního, tak formou nepeněžního plnění.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Spojené osoby dle ZDP v praxi

Pokud se ceny sjednané mezi spojenými osobami liší od cen, které by byly sjednány mezi nezávislými osobami v běžných obchodních vztazích za stejných nebo obdobných podmínek, a není-li tento rozdíl uspokojivě doložen, upraví správce daně základ daně poplatníka o zjištěný rozdíl.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Jak správně uzavřít obchodní smlouvu – 3. díl (aneb nejčastější způsoby zajištění smluvních závazků)

Jednou z velmi významných otázek při uzavírání smlouvy, kterou by se měli podnikatelé zabývat, je otázka zajištění závazků sjednaných ve smlouvě. Vhodným zajištěním totiž mohou být významně zmírněna rizika spojená s tím, že obchodní partneři nebudou plnit to, k čemu se ve smlouvě zavázali, případně nebudou své závazky plnit včas a řádně. V praxi je nejčastějším a nejpoužívanějším zajišťovacím prostředkem smluvní pokuta, dále ručení a zástavní právo.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Dubnová novela DPH

Přesně na apríla (1. 4. 2009) byl vyhlášen i nabyl účinnosti zákon č. 87/2009 Sb., kterým se mění zákon o DPH a některé další zákony. Byla by to pouze podprůměrně zajímavá novela zákona o DPH vynucená příslušnou směrnicí EU, pokud by nebyla poslanci využita k pozměňovacím návrhům.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Zdanění jednatele spol. s r.o. v r. 2009

Vztah mezi jednatelem a společností s r.o. se řídí obchodním zákoníkem a je vztahem obchodněprávním. Podle znění § 66 odst. 2 ObchZ se vztah mezi společností a osobou, která je statutárním orgánem či členem jiného orgánu společnosti, při zařizování záležitostí společnosti řídí přiměřeně ustanoveními o mandátní smlouvě.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Uplatnění daňové ztráty u fyzických osob

Poplatník daně z příjmů fyzických osob může ve zdaňovacím období dosáhnout celkem pěti dílčích základů daně. Základem daně poplatníka je pak součet všech dílčích základů daně. Pouze u příjmů podle § 7, tedy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti, a podle § 9, příjmů z pronájmu, může vzniknout daňová ztráta. Vzniklou daňovou ztrátu z podnikání a pronájmu však nelze v žádném případě odečítat od dílčího základu daně ze závislé činnosti.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Pozor na datové schránky

Dne 1. července 2009 vstoupí v účinnost zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Tento nový zákon mimo jiné upravuje tzv. informační systém datových schránek.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Změny v prohlubování a zvyšování kvalifikace

Daňové řešení prohlubování a zvyšování kvalifikace již není, počínaje zdaňovacím obdobím započatém v r. 2009, na základě zákona č. 2/2009 Sb. posuzováno podle toho, zda se jedná o prohlubování nebo zvyšování kvalifikace.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Jak snížit vypočtenou daň z příjmů

Pokud poplatník nebo jeho zástupce v potu tváře stanoví základ daně z příjmů, sníží jej o nárokované nezdanitelné částky a odčitatelné položky, a z takto sníženého základu daně po zaokrouhlení vypočte jednotnou sazbou daně, neznamená to vždy, že právě tolik musí zaplatit finančnímu úřadu.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Příležitostná činnost a její zdanění

Podle § 10 odst. 1 písm. a) ZDP patří mezi ostatní příjmy, pokud se nejedná o příjmy podle § 6 až 9, také příjmy z příležitostných činností nebo příležitostného pronájmu movitých věcí. Včetně příjmů ze zemědělské výroby, která není provozována podnikatelem (samostatně hospodařícím rolníkem).

Zdroj: portal.pohoda.cz

Jak správně uzavřít smlouvu – 2. díl (aneb jakou by měla mít smlouva strukturu a náležitosti)

Aby vůbec mohla vzniknout jakákoliv smlouva, musí být splněny určité náležitosti. Ponechme stranou skutečnost, že smlouvu musí uzavřít osoba, která je k tomu způsobilá, která jedná svobodně a vážně a není při uzavírání smlouvy v omylu, plnění smlouvy musí být v souladu se zákonem a nesmí ani zákon obcházet apod. Čím je ale třeba zabývat se podrobněji, je otázka obsahu smlouvy. Tedy co musí, mělo by být a může být ve smlouvě obsaženo.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Novela zákona o daních z příjmů platná od 1. 1. 2009

Novela zákona o daních z příjmů provedená zákonem č. 2/2009 Sb., má celkem 95 bodů změn týkajících se ZDP a 19 bodů přechodných ustanovení. Dále obsahuje změny zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, změnu zákona o rezervách, zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a změnu zákona o nemocenském pojištění.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Náhrada mzdy za nemoc

Nemocenské náleží od roku 2009 až od 15. kalendářního dne dočasné pracovní neschopnosti. Jak je období nemoci pokryto v době prvních 14 dnů? Výpočet i placení této náhrady mzdy leží na bedrech zaměstnavatelů.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Jak správně uzavřít smlouvu – 1. díl (aneb jaký použít zákon a proč je to důležité odlišovat)

Uzavírání smluv je běžnou součástí života každého z nás, a to ať již v životě soukromém, tak v životě profesním. Bez ohledu na to, zda podnikáme jako fyzické osoby, prostřednictvím obchodní společnosti nebo pracujeme v zaměstnaneckém poměru. 

Zdroj: portal.pohoda.cz

Pojistné OSVČ v daňovém přiznání za r. 2008

Daňové řešení pojistného na sociální a zdravotní pojištění OSVČ vychází v roce 2008 ze dvou ustanovení ZDP, která jsou změněna zákonem č. 261/2007 Sb. a to ustanovení § 25 odst. 1 písm. g) a ustanovení § 24 odst. 2 písm. f) zákona.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Změny v DPH u finančního leasingu

Dnem 1. 1. 2009 nabude účinnosti doposud nejrozsáhlejší novela zákona o DPH, kterou přinesl zákon č. 302/2008 Sb. („Novela“). Pro ilustraci dopadu Novely si stačí uvést dvě čísla: zákon o DPH má „jen“ 113 paragrafů a Novela má plných 313 změnových bodů a 6 přechodných ustanovení. 

Zdroj: portal.pohoda.cz

Přerušení podnikatelské činnosti a úprava základu daně z příjmů

V případě ukončení podnikání musí fyzická osoba upravit základ daně tak, jak jí to stanovuje zákon o daních z příjmů. Stejně musí postupovat také poplatníci, kteří v průběhu zdaňovacího období přeruší podnikatelskou nebo jinou samostatnou výdělečnou činnost.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Pozor na platby v hotovosti – byly stanoveny vyšší sankce

S účinností od 19. srpna 2008 byl zákon č. 254/2004 Sb., který omezuje placení v hotovosti až na určité výjimky tak, že není možné provést platbu hotově nad částku 15 000 EUR, novelizován, a to zákonem č. 303/2008 Sb.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Přesun povinnosti zajistit výpis z rejstříku trestů na správní orgán

Od 1. 7. 2008 vstoupil v účinnost zákon č. 124/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů. Tento zákon přináší významnou úlevu pro účastníky správního řízení, neboť v případech, kdy je ve správním řízení požadováno doložení bezúhonnosti či důvěryhodnosti, nežádá o výpis z rejstříku trestů již sám účastník, ale výpis si opatřuje sám správní orgán.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Poskytování občerstvení a nealko nápojů na pracovišti formou nepeněžního plnění

Jak daňově řešit poskytování občerstvení a nealko nápojů zaměstnavatelem jeho zaměstnancům formou nepeněžního plnění se dozvíte se z následujícího článku.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Poskytování občerstvení a nealko nápojů na pracovišti formou peněžního plnění

Jak daňově řešit poskytování občerstvení a nealko nápojů zaměstnavatelem jeho zaměstnancům formou peněžního plnění? Zjistíte v následujícím článku.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Nemocenské pojištění včera, dnes a zítra

V článku se zaměříme na to, jak se měnily, nadále mění a budou měnit parametry nemocenského pojištění. Nejprve si ale připomeneme, z čeho se počítá nemocenské coby nároková dávka systému nemocenského pojištění z důvodu dočasné pracovní neschopnosti (dále jen „nemoc“).

Zdroj: portal.pohoda.cz

Elektronický platební rozkaz

S účinností od 1. července 2008 bylo do zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „OSŘ“)1 , vloženo nové ustanovení § 174a nazvané „Elektronický platební rozkaz“. Jde o další krok ve snaze o zrychlení rozhodování soudů a jejich odbřemenění. Úlevu přinese i podnikatelům, občanům či jiným subjektům při vymáhání pohledávek za svými dlužníky.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Automobil pořízený na leasing - 3. část

Ve třetí a závěrečné části miniseriálu rozebírajícího daňové a legislativní aspekty automobilu, pořízeného formou finančního leasignu, se budeme zabývat zejména problematikou předčasného ukončení leasingu, odcizením pronajatého automobilu, vrácením předmětu pronájmu pronajímateli nebo řešením situace, kdy dojde k přerušení podnikatelské činnosti.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Automobil pořízený na leasing - 2. část

Druhá část našeho třídílného miniseriálu zaměřeného na automobil pořízený formou finančního leasingu se bude zabývat zejména výdaji spojenými s odkoupením najatého vozidla, výdaji na nákup PHM, technickým zhodnocením vozidla a jeho použitím i pro soukromou potřebu.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Automobil pořízený na leasing - 1. část

Tento článek je úvodním dílem třídílného miniseriálu zaměřeného na pořízení automobilu na leasing z pohledu podnikatele a výdajů, které je možné daňově uplatnit podle aktuální legislativy.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Novela živnostenského zákona - přiblížení přijatých změn

Dne 1. července 2008 vstoupil v účinnost zákon č. 130/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) a další související zákony. Novela ŽZ mění živnostenský zákon poměrně zásadním způsobem, a jejím účelem je přinést do živnostenského podnikání zjednodušení a usnadnění přístupu k živnostenskému podnikání.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Automobil nezahrnutý v obchodním majetku - 2. část

V první části pojednání o automobilu nezahrnutém v obchodním majetku jsme se věnovali soukromému automobilu podnikatele, nyní se podíváme na případ, kdy zaměstnanec použije při pracovní cestě své vlastní osobní vozidlo. Přesněji, pokud použije jiné vozidlo, než vozidlo zaměstnavatele.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Automobil nezahrnutý v obchodním majetku - 1. část

V následujícím textu se budeme zabývat daňovou uznatelností výdajů vynaložených v souvislosti s provozem automobilu, který podnikatel nevložil do svého obchodního majetku. Vzhledem k tomu, že obchodní majetek Zákon o daních z příjmů (ZDP) definuje pouze pro účely daně z příjmů fyzických osob, budeme se zabývat v první části soukromým automobilem podnikatele, který využívá toto vozidlo také k podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Daňové řešení stravenek

K nejčastějším formám stravování zaměstnanců s příspěvkem zaměstnavatele patří poskytování stravenek. Výše hodnoty stravenky ani to, za jakou částku z nominální hodnoty stravenky bude zaměstnancům prodávána, není zákonem stanoveno. Může dojít i k situaci, že stravenka je zaměstnancům poskytována bezplatně.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Změny v zákoníku práce v roce 2008 - 2. část

V první části byly uvedeny asi nejzajímavější změny, které se v zákoníku práce s účinností k 1. lednu 2008 odehrály. Další změny do zákoníku práce ale přinesl nález Ústavního soudu ze dne 12. března 2008. Publikací tohoto nálezu ve Sbírce zákonů, tedy dnem 14. dubna 2008, byla některá ustanovení zákoníku práce zrušena.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Změny v zákoníku práce v roce 2008 - 1. část

Dne 1. ledna 2008 nabyla účinnosti tzv. technická novela zákoníku práce, jejímž cílem bylo zejména odstranit nejzávažnější legislativně-technické nepřesnosti v zákoníku práce. Na jejím základě nedochází v zákoníku práce v zásadě k žádným velkým koncepčním změnám, a právě proto si vysloužila přízvisko „technická“.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Zdanění odměn členů statutárních orgánů

Odměny za výkon funkce členů statutárních orgánů a dalších orgánů právnických osob jsou podle § 6 odst. 1 písm. c) ZDP příjmem ze závislé činnosti. Jedná se především o odměny vyplácené členům představenstva akciových společností a členům dozorčích rad obchodních kapitálových společností (akciové spol. a spol. s r.o.).

Zdroj: portal.pohoda.cz

Zákaz klamavých a agresivních praktik

Dne 12. února 2008 nabyla účinnosti novela zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o ochraně spotřebitele“), která zakotvila do zákona o ochraně spotřebitele zejména výslovný zákaz nekalých obchodních praktik.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Automobil v obchodním majetku - 2. část

Především u podnikatelů – fyzických osob se velice často stává, že vozidlo zahrnuté v obchodním majetku je použito rovněž pro soukromé účely. V tomto případě je nutné výdaje spojené s automobilem v příslušném poměru krátit.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Automobil v obchodním majetku - 1. část

V tomto příspěvku si vysvětlíme, co to je obchodní majetek a popíšeme si některé aspekty související s použitím automobilů evidovaných v obchodním majetku, zejména v souvislosti s používáním automobilu pro služební a soukromé účely a dále při poskytnutí automobilu zaměstnanci.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Prodej nadlimitního osobního automobilu

Osobní automobily s pořizovací cenou nad 1 500 000 Kč, zaevidované jako hmotný majetek do konce zdaňovacího období započatého v roce 2007, se odepisují i nadále z limitované vstupní ceny 1 500 000 Kč. V souvislosti se zrušením § 23 odst. 4 písm. l) však chybí přechodné ustanovení zabývající se prodejem takovýchto osobních automobilů.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Problémový nehmotný majetek v daních z příjmů

Software, licence, ochranné známky, patenty, know-how, projekty… S nehmotným majetkem se v praxi nesetkáváme sice tak často jako s majetkem hmotným, přesto také on tu a tam vstoupí podnikatelům do cesty. Pak se dostává na pořad dne otázka, jak se s ním poprat v účetnictví a daních.

Zdroj: portal.pohoda.cz

I internetové stránky a smlouvy jsou obchodními listinami

Mezi jednu z mnoha povinností každého podnikatele patří jeho řádná identifikace na tzv. obchodních listinách. Co jsou obchodní listiny a jaké údaje na nich musí každý podnikatel uvádět, upravuje ustanovení § 13a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „obchodní zákoník“).

Zdroj: portal.pohoda.cz

Opravy daňového přiznání k dani z příjmů

U daní z příjmů rozlišujeme tři typy daňového přiznání: řádné, opravné a dodatečné. Přečtěte si, kdy se jednotlivá přiznání podávají, a co se vám může stát v případě, že nedodržíte režim platby.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Ústavní soud zrušil část zákona o nemocenském pojištění zaměstnanců

Ústavní soud rozhodl dne 23. dubna 2008 o zrušení části zákona o nemocenském pojištění zaměstnanců. Konkrétně se jedná o zrušení tzv. karenční doby, tedy nařízení, že nemocenské dávky se poskytují až do čtvrtého kalendářního dne dočasné pracovní neschopnosti.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Kdy je v roce 2008 výhodná spolupráce podle § 13 ZDP?

V důsledku zavedení jednotné sazby daně z příjmů fyzických osob ve výši 15 % se možnost optimalizace daňového zatížení manželů a ostatních fyzických osob žijících v domácnosti s poplatníkem s využitím institutu spolupráce osob podle § 13 ZDP výrazně zúžila.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Nová limitace cestovních náhrad OSVČ

Podnikatelé a jinak samostatně výdělečně činní lidé („OSVČ“) jsou patrně nejčastějšími osobami v terénu a na cestách. Nikdo soudný nepochybuje o tom, že tyto pracovní cesty jsou nezbytným průvodním jevem jejich výdělečné činnosti a zpravidla jednoznačně souvisejí s jejich zdanitelnými příjmy. Je tedy nasnadě, že jde o tzv. daňové výdaje snižující základ daně z příjmů.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Daň dědická a darovací - změny v roce 2008

Zákonem č. 261/2007 Sb. o stabilizaci veřejných rozpočtů byly provedeny změny v zákonu č. 357/1992 Sb. o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Dodanění neuhrazených závazků

Od zdaňovacího období započatého v roce 2008 vzniká povinnost zvyšovat základ daně z příjmů o částku neuhrazeného závazku odpovídajícího pohledávce, od jejíž splatnosti uplynulo 36 měsíců, nebo se promlčela.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Zaměstnanecké benefity

Protože o dobré zaměstnance je nouze, vyplatí se podpořit jejich sounáležitost a loajalitu k firmě nejen výší mzdy, odměn a prémií, ale také nepeněžní formou systému vhodných motivačních pobídek a výhod pro zaměstnance, jimž je módní přezdívat „benefity“ z anglického „benefit“ označující obecně prospěch, užitek a výhodu.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Daňová uznatelnost likvidace zásob

Novela ZDP přijatá v rámci zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů doplnila do ustanovení § 24 odst. 2 nové písmeno zg), podle něhož jsou daňově uznatelné výdaje (náklady) vzniklé v důsledku prokazatelné likvidace zásob materiálu, zboží, nedokončené výroby, polotovarů a hotových výrobků.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Přiznání k dani z příjmů firem za rok 2007

Přiznání k dani z příjmů nepodávají pouze občané (fyzické osoby), ale také právnické osoby. A to i v případě, že mají nulový základ daně nebo vykazují daňovou ztrátu. 

Zdroj: portal.pohoda.cz

Zdanění autorských honorářů

Příjmy z autorských práv mohou podléhat zdanění podle § 6 ZDP, pokud je činnost autora vykonávána v rámci pracovněprávního vztahu, podle § 7 odst. 2 písm. a) ZDP jako příjmy z jiné samostatné výdělečné činnosti. Popřípadě podle § 10 ZDP jako ostatní příjmy, pokud jde o příjmy ze zděděného autorského práva.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Přiznání k dani z příjmů občanů za rok 2007

Většina obyvatel mírného pásma se těší na jaro. Vidí v něm po dlouhém období chladu, šera a ticha důvod k radosti nad teplejšími, světlejšími a živějšími projevy všech stránek přírody včetně lidí. Možná právě proto se do předjaří dostala povinnost zpracování a předložení přiznání k dani z příjmů občanů za uplynulý rok.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Sleva na poplatníka 2 070 Kč měsíčně i pro daňové nerezidenty

Ministerstvo financí vydalo opatření, které umožňuje u zahraničních zaměstnanců v průběhu roku 2008 uplatnit měsíční slevu na dani na poplatníka.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Poskytnutí bezplatného přechodného ubytování zaměstnanci

Poskytnutí bezplatného přechodného ubytování zaměstnanci může být jedním ze zaměstnaneckých benefitů poskytnutých zaměstnavatelem. Zákon č. 261/2007 Sb. o stabilizaci veřejných rozpočtů změnil od r. 2008 v zákonu o daních z příjmů daňové řešení tohoto benefitu jak na straně zaměstnance, tak na straně zaměstnavatele.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Daňová evidence a ukončení zdaňovacího období - 2. část

V pokračování našeho příspěvku o daňové evidenci se zaměříme na evidenci majetku a závazků, jejich oceňování, uzavření daňové evidence a úschově dokladů prokazujících správnost vedení daňové evidence.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Daňová evidence a ukončení zdaňovacího období - 1. část

Vedení daňové evidence upravuje § 7b ZDP. Daňová evidence zajišťuje zjištění základu daně z příjmů a obsahuje údaje o příjmech a výdajích, v členění potřebném pro zjištění základu daně, a dále majetku a závazcích.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Jaká sazba DPH u zabudovaného vybavení bytů?

Zákon o DPH (ZDPH) doznal s účinností od 1. 1. 2008 podstatných změn v rámci reformy provedené zákonem č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů. Z těchto změn se zaměříme na tu, která se týká v praxi poměrně významné oblasti, a to zdanění zabudovaného či zamontovaného vybavení bytů.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Závazné posouzení správce daně

Zákonem o stabilizaci veřejných rozpočtů byla do zákona o daních z příjmů ke stávajícím dvěma ustanovením zakomponována další čtyři ustanovení k editační povinnosti správce daně. Do zákona o DPH byla zakomponována nová editační povinnost týkající se závazného posouzení správnosti zařazení zdanitelného plnění a sazby daně.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Změna sazby DPH u leasingu

V praxi se setkáváme se s velmi častým dotazem, který se týká leasingu a změny výše sazby DPH. Jedná se o to, jaký je správný postup s uplatněním výše daně, pokud dojde ke změně používané sazby, což se projevilo již k 1. 5. 2004, kdy došlo ke snížení základní sazby z 22 % na 19 %. Jak to tedy vlastně je?

Zdroj: portal.pohoda.cz

Změny v oblasti DPH od 1. 1. 2008

K několika zásadním změnám došlo v novele zákona o dani z přidané hodnoty. Zaměříme se na ně v dalším příspěvku o daňové reformě.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Přihlašování / Registrace - Portál Pohoda

Použijte přihlašovací údaje ze Zákaznického centra. Zákon o dani z přidané hodnoty. Zákon o daních z příjmů. Zákon o dani z nabytí nemovitých věcí.

Štítky: heslo hesla do online s dárky a budete moci dotazy do vkládat své své dotazy přihlašov

Zdroj: portal.pohoda.cz

Problémy s maximálním pojistným

Regulační poplatky ve zdravotnictví spouštěné od 1. 1. 2008 podobně jako přetrvávající nejistota ohledně budoucích penzí stírají rozdíl mezi pojistným a daní v systémech sociálního a zdravotního pojištění. A tak často odborná veřejnost hovoří o těchto pojištěních jako o „sociální a zdravotní dani“, protože jde skutečně spíše o povinnou platbu bez jakéhokoli významnějšího přímého protiplnění.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Poskytnutí automobilu zaměstnanci od 1. 1. 2008

Zákon č. 261/2007 Sb. změnil počínaje 1. 1. 2008 definici tzv. zúčtovaného příjmu směrodatného pro zahrnutí příjmů zaměstnance do vyměřovacího základu pro odvod pojistného na sociální zabezpečení a na všeobecné zdravotní pojištění.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Omezení daňových odpočtů a slev u cizinců

Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, přinese počínaje 1. 1. 2008 i podstatné omezení, resp. zpřísnění podmínek pro uplatňování nezdanitelných částek a slev na dani pro nerezidenty ČR.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Změny týkající se hmotného majetku a finančního leasingu

Změna zákona o daních příjmů, která byla přijata v rámci zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, přinesla změny v oblasti odpisování hmotného majetku a stanovila nové podmínky u finančního pronájmu s následnou koupí najatého hmotného majetku (finanční leasing).

Zdroj: portal.pohoda.cz

Zdanění důchodců v roce 2008

Počínaje 1. 1. 2008 si může poživatel starobního důchodu s příjmy dle § 6 až § 10 ZDP uplatnit slevu na dani ve výši 24 840 Kč ročně. Novela zákona o daních z příjmů totiž zákonem č. 261/2007, o stabilizaci veřejných rozpočtů, zrušila ustanovení § 35ba odst. 2.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Příspěvky na penzijní připojištění a životní pojištění

Od roku 2008 bude platit nové daňové řešení penzijního a životního pojištění. Na jaké novinky by se měli připravit zaměstnavatelé i zaměstnanci?

Zdroj: portal.pohoda.cz

Pozor na přeplatky pojistného u OSVČ v roce 2008

Zákon č. 261/2007 Sb. přinese od 1. 1. 2008 podnikajícím občanům významnou nemilou změnu - pojistné na sociální zabezpečení a na zdravotní pojištění OSVČ již nebude daňovým výdajem (nákladem).

Zdroj: portal.pohoda.cz

Daně z příjmu fyzických osob od 1. 1. 2008

V dalším pokračování našeho seriálu týkajícího se popisu změn, které přináší schválený zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů, se blíže seznámíme s dopady do daně z příjmů fyzických osob.

Zdroj: portal.pohoda.cz

Superhrubá novinka

V daních z příjmů bude v roce 2008 nejpřevratnější změnou nová metoda zdanění příjmů ze závislé činnosti („mezd“). Uplatní se jednotná (rovná) sazba daně z příjmů fyzických osob 15 % (12,5 % od roku 2009) z tzv. superhrubé mzdy. Podívejme se blíže na to, co tato superhrubá novinka bude v praxi zdanění mezd znamenat.

Zdroj: portal.pohoda.cz