Linka 199

ŘÍMSKÉ NÁMĚSTÍ, BRNO — Česká komora Architektů

Soutěžní návrh. Základní a sjednocující ideou návrhu úpravy Římského náměstí je udržení a navrácení tomuto jedinečnému prostoru jeho historickou kvalitu: Přirozeným doplněním chybějících hmot, úpravou ploch a prvků v historickém kontextu. Cílem je navrátit do prostoru v co největší míře obyvatele a návštěvníky města. K tomuto cíli jsme zvolili prostředky jak pro časový horizont dne tak i pro jednotlivá roční období. Pozvání k posezení u kávy jsme pro současné restaurace úpravou krytého parteru (zahrádky) rozšířily na celý rok. S rozšířením zahrádky se počítá také do prostoru samotné plochy náměstí. Přirozený přechod z venkovního posezení do krytého parteru a restaurace ještě více zvýší atraktivitu místa. Dále diváky, chodce, turisty zveme k divadlu časového, hodinového stroje na slepé fasádě jednoho z domů. K atraktivitě místa by měl přispět také vodní prvek - úprava stáv.studny/kašny. V letním provozu by se jednalo o aktivní prvek, kdy z ráhna by padala voda do kruhového jezírka pod ním. Večer by se studna proměnila v tajuplný objekt s mlhou snášející se na studnu a rozlévající se přes její okraj s podsvětlením žlutooranžovým světlem. Prostor vnitrobloku je rozdělen na zónu obslužnou a zónu klidovou. Ta je určena zejména pro obyvatele okolních domů a uživatele nově navrženého domu. Jsou navrženy dílčí dostavby s úpravami slepých fasád. Nerealizováno.

Zdroj: www.cka.cz

REVITALIZACE MĚSTSKÉHO HŘBITOVA V HRANICÍCH — Česká komora Architektů

Kompletní řešení revitalizace hřbitova a jeho parteru, stará a nová část, areál zázemí hřbitova, výtvarné prvky, kolumbária, rozptylová loučka, hroby epitafní i klasické, nové objekty provozní, skladové vč.veř.WC, mobiliář, vozidlové komunikace, pěší komunikace, plochy dopravy v klidu, plochy veřejné zeleně, inženýrské sítě.

Zdroj: www.cka.cz

RADNICE UNIČOV – REKONSTRUKCE A OPRAVA — Česká komora Architektů

Kompletní rekonstrukce a rehabilitace s dílčí úpravou dispozic, s vložením výtahu a novým TZB vč.řízeného větrání, řešeno ve spolupráci s NPÚ Olomouc. Sanace proti vlhkosti a oprava napadeného krovu a stropů. Bezbariérová úprava. Dílčí zateplení obálky budovy s výměnou oken, nová střecha.

Zdroj: www.cka.cz

TĚLOCVIČNA VČ.ZÁZEMÍ A UČEBEN PŘI ZŠ ŠTĚPÁNOV — Česká komora Architektů

Dostavba ke stávajícímu objektu ZŠ. Je navržen blok šaten a umýváren s učebnami v patře, za ním pak následuje vlastní objekt tělocvičné / sportovní haly. Pro propojení s ostatními budovami školy je navržen visutý krček.

Zdroj: www.cka.cz

NÁMĚSTÍ JIŘÍHO Z PODĚBRAD V OSTRAVĚ - VÍTKOVICÍCH — Česká komora Architektů

Úprava ploch nově vymezeného náměstí Jiřího z Poděbrad ve Vítkovicích spolu s úpravami přilehlých ulic, navržení dopravy v klidu a režimu dopravy. Návrh úprav parteru s vybavením originálním mobiliářem, drobnou architekturou a návrhem osvětlení. Nové pítko v ploše.

Zdroj: www.cka.cz

SÁL REKTOTÁTU UP OLOMOUC — Česká komora Architektů

Slavnostní sál rektorátu Univerzity Palackého v Olomouci se nachází v bývalé rezidenci probošta zdejší kapituly. Podoba tohoto reprezentačního sálu pochází převážně z období kolem roku 1730. Došlo k odkrytí, zrestaurování a částečnému doplnění fresek. Stavební úpravy zahrnovaly také nové podlahy, vytápění, zateplení stropu a osvětlení sálu. Nově designované a dodané je i vybavení interiéru.

Zdroj: www.cka.cz

DOMOV PRO SENIORY, TOMEŠOVA UL., BRNO — Česká komora Architektů

Projekt rekonstrukce a dostavby stáv.objektu Transfůzní stanice na Domov pro seniory. Úpravy dispozic, přístavba nového objektu, vybavení technologií kuchyně a interiérem. Zpracováno a upraveno na podkladě studie arch.ateliéru 1.ČERNOPOLNÍ s.r.o. v Brně dle požadavků zadavatele, kterým byl Jihomoravský kraj, vč.podkladů jeho dalších ext.konzultantů. Projekt nebyl realizován.

Zdroj: www.cka.cz

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE (ÚOHS) — Česká komora Architektů

Rekonstrukce a dostavba objektu býv.školy Brněnského ženského spolku (později Městské vojenské správy) na tř.Kpt.Jaroše na nové sídlo ÚOHS. jednalo se o rekonstrukci památkově chráněného objektu - úpravu dispozic pro umístění administrativních provozů, sanaci zdiva suterénu, úpravu podkroví a dovybavení výtahy. Přístavba nového objektu byla provedena ve skeletové konstrukci s lehkým opláštěním a s podzemními garážemi.

Zdroj: www.cka.cz

PŘEDNÁDRAŽNÍ PROSTOR HAVÍŘOV — Česká komora Architektů

Tři varianty řešení úpravy ploch přednádraží ve vztahu na stávající výpravní budovu s ozeleněním a novým mobiliářem, zastřešení přilehlého terminálu BUS a přístupových tras z výpr.budovy, zřízení nového parkování pro službu Park & ride vč. nových cykloboxů. Nerealizovaná studie.

Zdroj: www.cka.cz

MASARYKOVO NÁMĚSTÍ KOJETÍN — Česká komora Architektů

Komplexní úprava ploch stávajícího náměstí, navržení dopravy v klidu a režimu dopravy. Návrh úprav parteru dlážděných částí i částí parku s vybavením mobiliářem, drobnou architekturou a návrhem osvětlení.

Zdroj: www.cka.cz

POBYTOVÝ DŮM PRO SENIORY — Česká komora Architektů

Novostavba domu pro seniory ve svažitém pozemku. Dvě nadzemní podlaží, částečné podsklepení. Ubytovací pokoje vedou do společné obytné části pro různé aktivity. Vybaveno také zájmovou dílnou a ateliérem, garáží a praním prádla. Nízkoenergetický standard stavby s rekuperací. U domu řešena terapeutická zahrada vč.pěstební části. Nerealizovaná studie.

Zdroj: www.cka.cz

MASARYKOVO NÁMĚSTÍ V UNIČOVĚ — Česká komora Architektů

Komplexní návrh úpravy historického náměstí města Uničova, včetně návrhu dopravy, kladů dlažeb, drobné architektury a mobiliáře, zeleně i koncepce osvětlení. Navrženo na základě urbanistického detailu z regulačního plánu, zpracovaného Ing.arch.L.Mutňanským.

Zdroj: www.cka.cz

ÚŘAD PRÁCE PRO OLOMOUC — Česká komora Architektů

Nerealizovaný projekt pro nové umístění Úřadu práce v Olomouci.

Zdroj: www.cka.cz

PROJEKT OBNOVY ZÁMECKÉHO PARKU V TŘEBÍČI — Česká komora Architektů

Revitalizace zámeckého parku v Třebíči, který bezprostředně navazuje na území, ve kterém se nachází bazilika sv.Prokopa (zapsána v Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO). Park přímo navazuje na zámecký areál (Národní kulturní památka). Návrh architektonického a stavebně technického řešení novostavby kavárny a prvků drobné architektury (nová fontána na parteru před zámkem, altány, lávka pro pěší, úprava pramene ve strži, oplocení a vstupní brány, rekonstrukce stávajících kamenných teras, opěrné zídky), veřejných WC sloužících pro návštěvníky parku. Celkový koncept zahradních úprav v areálu parku: ing. Kubeša. Nerealizováno v pův.rozsahu.

Zdroj: www.cka.cz

MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM A GALERIE V UNIČOVĚ — Česká komora Architektů

Rekonstrukce památkově chráněného objektu na Masarykově nám. č.29 (přebudování renesančního mázhausu býv. měšťanského domu na mětské inf. centrum a galerii). Celý prostor je rozdělen na několik základních částí: prostora vstupu s informačními vitrínami, Městské informační centrum, galerie, soc.zázemí. Jednotlivé funkční prostory jsou vzájemně propojeny. Celkové řešení a uspořádání interiéru respektuje a citlivě reaguje na stávající řešení zaklenutých prostor s lunetami, omezuje se na minimální zásahy do stavebních konstrukcí.

Zdroj: www.cka.cz

MUZEUM BAROKA V UNIČOVĚ — Česká komora Architektů

Rekonverze bývalého účelového objektu u fary v Uničově na Muzeum baroka. Památkově chráněný objekt.

Zdroj: www.cka.cz

NOVÁ BUDOVA RADNICE V RAPOTÍNĚ - studie — Česká komora Architektů

Nerealizovaná studie. V záplavovém území u nově rekonstruovaného inform.objektu Brána do Jeseníků byla vedením města vybrána lokalita pro výstavbu nové radnice, neboť stávající sídlo obecního úřadu je fyzicky dožilé a nevyhovuje. Nový objekt je osazen na ustoupenou podnož s transparentní vstupní halou a pevným blokem garáží, samotný správní provoz se nachází v bezpečné zvýšené části. Objekt je obložen provětrávaným dřevěným obkladem, okna jsou seřazena do pásů a vnitřní dispozice je variabilní. Zastřešení je navrženo v TiZn plechu s odvodem vody mimo půdorys stavby, přičemž tvar střešní krajiny spolu s vykloněnými bočními fasádami propůjčuje objektu dynamický vzhled.

Zdroj: www.cka.cz

REVITALIZACE ZÁMECKÉHO PARKU V DOMOVĚ VĚTRNÝ MLÝN SKALIČKA — Česká komora Architektů

Revitalizace zámeckého parku v domově pro tělesně a mentálně postižené osoby – návrh architektonického a stavebně technického řešení rekonstrukce a opravy stávajících objektů drobné architektury, případně návrh nových objektů (vodárna, úprava studny + nový altán, nové oplocení rybníka, oprava kovového loubí, oprava vstupu do sklepa, oprava schodiště u rybníka). Celkový koncept zahradních úprav v areálu parku: Ing. P.Kubeša. Nerealizovaný projekt.

Zdroj: www.cka.cz

REKONVERZE OBJETU KARNOLY KRNOV NA STÁTNÍ ARCHÍV — Česká komora Architektů

Komplexní rekonstrukce a sanace bývalého podniku Karnola a.s. na Státní archiv. Jedná se o srostlici několika památkově chráněných objektů v nichž budou umístěny jednotlivé provozy administrativy, příjmu archiválií, ošetření, roztřídění, uložení, péče, odborná a vědecká činnost, studium veřejnosti a nahlížení.

Zdroj: www.cka.cz

HLAVNÍ NÁDRAŽÍ PROSTĚJOV – rekonstrukce — Česká komora Architektů

Dílčí rekonstrukce objektu hl.nádraží z r.1954 – nové střešní pláště, rehabilitace a očištění fasád, nová sociální zařízení, výměny výplní otvorů, nové dlažby. Stavební úpravy pro změny využití, nová technická zařízení budovy. Vestavba nových prostor pro ČD Centrum a prostor služeb a komerce do hl.haly.

Zdroj: www.cka.cz

EuroMONTELA — Česká komora Architektů

Starší nájemní dům byl zcela přebudován a slouží dnes jako sídlo firmy. Byly provedeny nové stropy i střešní nástavba. Ve vstupní hale je vloženo ocelové schodiště se skleněnými stupni.

Zdroj: www.cka.cz

DĚTSKÉ CENTRUM KOPŘIVNICE – rekonstrukce — Česká komora Architektů

Komplexní rekonstrukce a sanace původní občanské vybavenosti mateřské školky ve skeletu MS-OB. Provedeny nástavby a dostavby, využito zkušeností ze staveb waldorfských škol. Úpravy pro potřeby dětí s mentálním a tělesným handicapem.

Zdroj: www.cka.cz

REKONSTRUKCE MASARYKOVA NÁM. V HRANICÍCH — Česká komora Architektů

Komplexní návrh úpravy historického náměstí města Hranic s některými přilehlými ulicemi v návaznosti na design již řešených částí, s akceptací návrhu dopravy dle CDV Brno, s klady dlažeb, drobnou architekturou a mobiliářem, zelení a osvětlením. Návrh nově zadané kašny Mgr.Otto Bébar.

Zdroj: www.cka.cz

DOMOV PRO SENIORY A DOSTAVBA STRAVOVNY PŘI DPS KOPŘIVNICE — Česká komora Architektů

Domov důchodců je navržen jako dostavba bloku ve stávající zástavbě panelových bytových domů. Současně je navržena rekonstrukce stávajícího objektu stravovny ve skeletu MS-OB. Objekt je navržen čtyřpodlažní zděný, s vytvořenou chráněnou zahradou uvnitř bloku. Výraz objektu koresponduje s hranolovými formami domů sídliště které ve vlastní hmotě nově interpretuje, stísněná parcela pro výstavbu je maximálně využita. Realizována pouze část rekonstrukce stravovny.

Zdroj: www.cka.cz

URBANISTICKÁ STUDIE TÝNEČEK, LOKALITA OPLETINKA — Česká komora Architektů

Návrh parcelace území s vytvořením délkově optimalizovaných koridorů inženýrských sítí, dopravní řešení v režimu obytná zóna.

Zdroj: www.cka.cz

MORAVSKÁ FILHARMONIE OLOMOUC — Česká komora Architektů

Komplexní rekonstrukce sálů a prostor Moravské filharmonie Olomouc s návrhem interiérů a akustických úprav. Zvýšení kapacity sálu, památková obnova, vytvoření akustických podmínek s prodloužením doby dozvuku v celém slyšitelném pásmu, zlepšení podmínek slyšitelnosti širokého nástrojového spektra jak pro diváky, tak i pro souhru hráčů na pódiu. Úpravy přístupu pro imobilní osoby.

Zdroj: www.cka.cz

LAŠSKÉ MUZEUM KOPŘIVNICE — Česká komora Architektů

Komplexní rekonstrukce a sanace vily zapsané v seznamu kulturních památek. Vytvoření nového muzejního a výstavního centra pro návštěvníky, zpřístupnění objektu pro imobilní. Dispozice je rozdělena na část komerční - suterén (prodejní galerie, umělecká kavárna s barem atd.) a část nekomerční - 1.NP a 2.NP (muzejní expozice, víceúčelový sál, badatelny, výstavní síň pro časově omezené výstavy atd.).

Zdroj: www.cka.cz

POLYFUNKČNÍ DŮM UNIČOV, MPZ — Česká komora Architektů

Novostavba dvou objektů ve striktně regulované části městské památkové zóny města Uničova, dotvoření parteru ulice. V přízemí obchodní jednotky, v dalších dvou podlažích byty. Větší objekt je nárožní na obvodu okružní ulice v místě býv.městských hradeb, menší objekt uzavírá - a tím i dotváří - rozpadlou řadovou urbanistickou strukturu ulice. Realizován pouze menší objekt v ukončení řadových bytových domů.

Zdroj: www.cka.cz

POVĚŘENÝ ÚŘAD UNIČOV — Česká komora Architektů

Rekonstrukce a rehabilitace. Koncem XX.století byl objekt využíván jako muzeum, v 90-tých letech prošel velmi necitlivou a degradující rekonstrukcí. Nové úpravy pro potřeby umístění pověřeného úřadu rehabilitovaly původní architektonické články, jsou doplněny přírodní materiály a očištěn kámen. Původně otevřené lodžie a nově vkládaná zádveří používají kontrastních kovových konstrukcí.

Zdroj: www.cka.cz

RUČNÍ PAPÍRNA VELKÉ LOSINY, OBJEKT GALERIE – REKONSTRUKCE PODKROVÍ A SANACE — Česká komora Architektů

Rekonstrukce stáv.památkově chráněného objektu – národní kulturní památky - rozšíření spodních prostor Galerie. Sanace krovu s výměnou poškozených částí, položení nové krytiny ze štípaného šindele, úpravy přístupu a návrh galerijního osvětlení. Návrh sanací zavlhlého zdiva. Interiérové úpravy, dovybavení objektu pro užívání objektu návštěvníky.

Zdroj: www.cka.cz

MOTOREST VÁPENKA — Česká komora Architektů

Komplexní rekonstrukce a sanace devastované stavby s využitím původního pálicího kanálu pro vinárnu, patra pro restauraci a vestavby v podkroví pro ubytování. Vytvoření atraktivního prostředí pro návštěvníky i ubytované, zpřístupnění objektu pro imobilní. Využití tepelného čerpadla voda/voda jako jediného zdroje vytápění a ohřevu TUV.

Zdroj: www.cka.cz

STŘEŠNÍ ZAHRADA V AREÁLU ZÁMKU V LIPNÍKU NAD BEČVOU — Česká komora Architektů

Historická střešní zahrada zámeckého parku je navržena k rehabilitaci a k opravám stavebních částí vč.zábradlí. Kamenné schodiště s vetknutým zábradlím bylo sanováno, zábradlí nahrazeno replikami a je navržena nová skladba hydroizolace vč.zateplení. Fontánka z důvodu narušení betonu byla provedena též v replice včetně vystrojení.

Zdroj: www.cka.cz

REVITALIZACE MĚSTSKÉHO HŘBITOVA V PŘEROVĚ. — Česká komora Architektů

Studie revitalizace, nerealizováno. Revitalizace se dotýká celé nové části se smuteční síní. Byly navrženy nové vstupní partie a přístupové osy s pergolami a kašnou. Bylo řešeno nové rozvržení funkčních částí hřbitova včetně umísťování hrobů, rozptylové loučky a sadových úprav.

Zdroj: www.cka.cz

MLÝN V LAZNÍKÁCH, REKONVERZE PRO BYDLENÍ — Česká komora Architektů

Původní mlýn ze 14.stol. byl několikrát přestavován, zachovaly se částečně obvodové zdi, do kterých byly vloženy nové stropy při použití některých původních stavebních prvků, jakými byly např.trámy, kamenné detaily a pod. Původní kamenné zdivo bylo zachováno, provedeny sanace, venkovní a vnitřní zateplení a nové krovy. Boční fasáda byla opatřena sgrafitem a vyznačeno tak místo, kde původně bývalo vodní kolo. Dům slouží k bydlení.

Zdroj: www.cka.cz

FIREMNÍ DŮM FRALA, OLOMOUC — Česká komora Architektů

Původní činžovní dům z období klasicismu byl upraven pro bydlení, administrativu a obchod. V přízemí byl zastavěn dvůr a nad přístavbou vytvořena střešní terasa, celé přízemí pak slouží obchodu, přičemž původní průjezd byl změněn na obchodní pasáž. V patrech se nachází pronajímatelné prostory, půdní prostor byl s ohledem na svůj velký objem přepažen a bylo do něj vloženo mezipatro. Vznikly tu dva nadstandardní byty, které mají směrem do dvora rovněž ve střeše vloženy dvě terasy.

Zdroj: www.cka.cz

GALERIE MONA LISA, OLOMOUC — Česká komora Architektů

Galerie vznikla úpravami hist.prostor na Horním náměstí, je spojena s prodejnou předmětů uměleckých řemesel, výtvarných děl a dále s barem a salonkem. Vzniklo tak příjemné kulturní místo pro setkávání nad šálkem kávy, kdy je možno prohlédnout si zároveň výstavu či koupit předměty uměleckořemeslné výroby. V interiéru jsou kombinovány kovářské výrobky s mořeným dřevem. Na podlahy bylo použito lité teracco s vkládanými vzory. Nábytek v rustikálním stylu dle výběru objednatele.

Zdroj: www.cka.cz

VÝTAH V HISTORICKÉ RADNICI, OLOMOUC — Česká komora Architektů

Návrh výtahu do prostor radnice, který by se odvozenými vyjadřovacími prostředky zapojil do dialogu s historickým prostředím. Kovová konstrukce s opláštěním čirým sklem.

Zdroj: www.cka.cz

DŮM DOLNÍ NÁM.21, OLOMOUC - REKONSTRUKCE — Česká komora Architektů

Rekonstrukce domu v horní frontě Dolního náměstí v Olomouci. Dům je památkově chráněn. Byly prohloubeny sklepy a propojeny schodištěm s plochou prodejny v 1.NP tak, aby vzniklo co nejvíce komerčních ploch. Dvorní trakt byl sanován proti vlhkosti, vestavěno podkroví a je využit pro bydlení.

Zdroj: www.cka.cz

RUČNÍ PAPÍRNA VELKÉ LOSINY, OBJEKT U SILNICE – REKONSTRUKCE A SANACE — Česká komora Architektů

Využití stáv.památkově chráněného účelového objektu pro umístění občerstvení, WC a kryté předváděcí plochy výroby ručního papíru. Návrh sanací krovu a zavlhlého zdiva.

Zdroj: www.cka.cz

OBYTNÁ SKUPINA ROŽNOV – PODLESÍ — Česká komora Architektů

Parcelace pro výstavbu rodinných domů dle požadavků objednatele ve spolupráci s Městem Rožnov p.Radhoštěm a CHKO Beskydy, návrh inženýrských sítí.

Zdroj: www.cka.cz

NOVÉ NÁMĚSTÍ V MĚSTĚ ZUBŘÍ - SOUTĚŽNÍ NÁVRH — Česká komora Architektů

Návrh nového náměstí včetně návrhu dopravy, drobné architektury a mobiliáře, zeleně, koncepce osvětlení. Nerealizováno.

Zdroj: www.cka.cz

PODZEMNÍ BAZÉNY V AREÁLU VÁPENKY V HRANICÍCH-ČERNOTÍNĚ — Česká komora Architektů

Návrh využití areálu starého lomu při Motorestu VÁPENKA pro celoroční rekreační aktivity. Součástí komplexu měl být i venkovní bazén, bazén pro plavání matek s kojenci, úprava ploch vč.hřiště a ubytování v bungalovech se zelenou střechou na terasách lomu. Nerealizováno.

Zdroj: www.cka.cz

PROVOZNÍ BUDOVA NÁDDRAŽÍ ZÁBŘEH NA MORAVĚ — Česká komora Architektů

Rekonstrukce účelového objektu nádraží v Zábřehu. Klasicistní objekt byl rehabilitován a opraven, do jeho prostor umístěna náplň pro současný provoz nádraží.

Zdroj: www.cka.cz

ZÁMECKÝ PARK VE VESELÍČKU - REVITALIZACE — Česká komora Architektů

Historický park byl navržen k rehabilitaci a k opravám stavebních částí vč. fontán. Kamenná schodiště s kamenosochařskými prvky, kašny, ohradní zdi navrženy k sanaci. Na původní místo byl navrácen také později zrušený a zasypaný rybník. Plochy osázeny novou zelení a provedena údržba hodnotné zeleně stávající. K rybníku má být navrácena replika původního altánu dle nákresu z SHP.

Zdroj: www.cka.cz

RODINNÝ DŮM OLOMOUC-ČERNOVÍR — Česká komora Architektů

Rodinný dům na úzké parcele, dělený na dvě hmoty - k ulici na hraně pozemmku nízká hmota dvougaráže s brankou, uvnitř vnitřní dvůr s bazénem uzavřený hlavní hmotou s vnějšími lodžiemi.

Zdroj: www.cka.cz

MOST PRO LITOVEL — Česká komora Architektů

Most navazuje po proudu řeky Moravy na stávající kamenný hist.most, proto byla zvolena kontextuální forma i materiály spolu i s výtvarným řešením - integrovaná svítidla, atyp.zábradlí a vykloněná mísa z Cortenu. Bylo zvoleno řešení s želbet.parapetními nosníky pro zvětšení max.průtoku. Nerealizováno.

Zdroj: www.cka.cz

ŽELEZNIČNÍ MOST OPAVA, OLOMOUCKÁ UL. — Česká komora Architektů

Nový jednopolový ocelový železniční most přes ul.Olomouckou. Dva hlavní plnostěnné nosníky, mostovka dolní ortotropní. Nové žb.opěry založeny hlubinně na velkoprůměrových pilotách. Povrchy ztvárněny pomocí pohled.matric. Ze strany architekta se jednalo o ztvárnění ploch a zábradlí mostu.

Zdroj: www.cka.cz

Vlčí Krtí — Česká komora Architektů

Original wooden chalet was built around 1938. It consist of two structuraly independent volumes. Between the two volumes there used to be veranda, bathroom and toilet. In eastern, larger volume there are thre original bedrooms, in western, smaller volume there has always been living room with kitchen. Under the kitchen, there is a small original cellar. The two volumes had in its time quite modern construction. The walls had within wooden frame four layers of battens, between battens there was wapour insulation, 20mm of mineral wool and a ventilation gap. Their interior had well preserved plastering. They have been made of good quality siberian wood and before reconstruction were in good condition. Whereas the central part after numerous adaptations was in poor condition. I decided to pull the central part down. After securing the two peripheral volumes the new basement under the whole central part (ca. 25m2) was constucted. From the basement rouse the fireplace wall and the stair beneath it. Bearing structure of basement and the first floor veranda is made of reinforced concrete. Construction of last floor is built from solid wooden panels. New roof construction consists of three interlocking planes made of solid wooden panels. The preserved rooms retained its original functions, only the kitchen was thoroughly modernised. In the old cellar the technical equipement was placed. The new basement was connected with the old cellar and storage with laundry found its place there. On the north facade four steps are leading to the main entrance. From the small entry the veranda and bathroom are accesible and the stair is climbing up to the master bedroom. Veranda with fireplace is placed between the two original volumes and is opened to the garden on the south and forest on the north by the glass walls. From veranda the terrace porch is accesible through sliding door. Last floor bedroom has its own bathroom and small terrace.

Zdroj: www.cka.cz

Rekonstrukce ulice Pod Koštofránkem — Česká komora Architektů

URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY Urbanistické řešení zachovává současný charakter území, respektuje městskou památkovou zónu, kamenné hradby a Musilovo pískovcové zábradlí v severní části pozemku. Současná uzavřená zahrada na pozemku č. 21 je nahrazena parkovou úpravou. V jižní části je vstup do ulice a tedy i pomyslný vstup do města „označen“ kamenným obeliskem, slepá fasáda domu na pozemku č. p. 1381 bude oživena kamennou fontánkou a stromem. Architektonické řešení – ideou je umírněný až nenápadný návrh kultivující současné území. Nové prvky jsou co nejméně nápadné a jemně umocňují historické konstrukce a prvky. Materiály jsme volili pevné a zdravé - dřevo, kámen (hořický pískovec) a ocel (žárový zinek). Nedílnou součástí návrhu je zeleň. Severní část, dětské hřiště – zde je nově vložena oválná cesta s živičným povrchem (kruhová trasa pro jízdu na koloběžkách). Ve střední části je zřízen nový průchod ve směru od věže, vyjmuté zábradlí je přeloženo na jihovýchodní konec zábradlí. Dětské hřiště je vybaveno novými herními prvky, jednoduché konstrukce, které jsou vhodné v kontextu historického prostředí. Hřiště je oploceno nízkým ocelovým zábradlím, historická pumpa opravena a doplněna dřevěnými vodními prvky. Podél hradby je osazena dřevěná pergola pro stinné posezení, osázená popínavou zelení. Střední část – ústředním motivem je zde současná rozsochatá jabloň. Parčíkem prochází kamenná cesta, uprostřed je mlatová plocha s deskou - Castellum francum. Jižní část – je doplněna třemi prvky, které by měli zajistit přívětivější tvář tomuto vstupu do středu města. Prvním je malá fontánka, umístěna bude k slepé fasádě domu, jehož autorem je architekt Čeněk Musil. Fontánka Musilka je pojmenována na počest tohoto významného jičínského stavitele. Druhým prvkem je platan, zastiňující pítko a eliminující nepříznivý dojem z dvojice slepých štítů. Vše doplní kamenný obelisk symbolicky označující nástup do města. Sloupek bude připomínkou významného českého scénografa a kubistického architekta Vlastimila Hofmana, který se narodil zde v domě č. 123, v těle obelisku je provrtáno „Hofmanovo oko“, kterým je vidět na ciferník věžních hodin.

Zdroj: www.cka.cz

Informační středisko Lomnice nad Popelkou — Česká komora Architektů

Prostor určený pro informační centrum města Lomnice na Popelkou je umístěn na Husově náměstí v centru města. Jeho poloha je vzhledem k náplni informačního centra výhodná, jak pro místní obyvatele, kteří využívají nabízené služby, tak pro turisty, kteří přijedou navštívit město. Samotný prostor v budově určený pro informační centrum je poměrně dost členitý a málo přirozeně osvětlený. Vzhledem k rozsahu nabízených služeb v rámci informačního centra je i poměrně malý, spíše nedostačující. Naše řešení vychází z daných možností prostoru. Největším zásahem je otevření – znovu vybourání otvoru mezi internetovou kavárnou a prostorem pro turisty. Tím dojde k možnosti projít informačním centrem dokola a nevracet se stejnou cestou. Začleněním původní chodby do využívaných místností informačního centra dojde k mírnému zvětšení celkového prostoru. Naším návrhem se snažíme sjednotit jednotlivé místnosti a k tomu používáme hlavně vybrané materiály. Vzhledem k členitosti prostoru a kleneb byl vybrán jako hlavní materiál přírodní překližka, která bude bělena, aby navazovala na klenby či stěny a tím nezmenšovala a neztmavovala jednotlivé místnosti. Mimo chodbu, kde zůstává původní dlažba, navrhujeme úpravu podlah, aby také došlo ke kontinualitě prostoru. V interiéru bude použita navržená grafika pro KIS – Lomnice nad Popelkou. Turisté by si tak mohli podle použitých symbolů město lépe zapamatovat.

Zdroj: www.cka.cz

Přístavba víceúčelového objektu u hvězdárny — Česká komora Architektů

CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJÍ ÚČEL: Vzniklá přístavba víceúčelového objektu u hvězdárny s nově zřízeným parkováním, slouží široké veřejnosti k poznávání v oblasti astronomie a přírodních věd. Nový víceúčelový objekt obsahuje přednáškovou místnost a k tomu potřebné zázemí. V dopoledních hodinách přístavba slouží pro krátké přednášky pro školy, v odpoledních hodinách se tu konají různé vzdělávací kroužky nejen pro děti, ve večerních hodinách se zde konají pozorování oblohy spojené s přednáškami. Přístavba je obdélníkového půdorysu a je zastřešena plochou pochozí střechou, která slouží jako vyhlídková terasa. Přístavba a stávající budova jsou propojeny proskleným krčkem, který zároveň slouží jako hlavní vstup do centra. KONSTRUKČNÍ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ: Materiálové řešení přístavby je řešeno zděným systémem z KB bloků (sendvič -tl.500mm, jednoplášťová nevětraná vrstvená kce: 1. tvarovka kb, 2.tep. izolace tl. 15cm, 3. tvarovka kb, které jsou pohledové, jak z venku, tak zevnitř. Strop je navržen z železobetonových předpjatých panelů. Fasáda přístavby je pojednána z jihu a severu jako „hvězdná obloha“. Mezi pohledový KB blok jsou vloženy luxfery připomínající (stylizující) souhvězdí, které najdeme na severní a jižní noční obloze. Na západní fasádě je uprostřed umístěno okno s výhledem do krajiny, které je možné v průběhu přednášek zatemnit promítacím plátnem. Propojovací krček je ze severu a jihu prosvětlen pomocí hliníkových výplní otvorů. Krček je nižší než přístavba i budova stávající, zároveň vyrovnává jejich různé výškové úrovně.

Zdroj: www.cka.cz

Rekonstrukce stodoly na rodinný dům — Česká komora Architektů

Stavba má jedno nadzemní podlaží a podkroví. Stavba respektuje původní půdorysnou i hmotovou velikost stávající stodoly. Stavba má hlavní podélný trakt orientovaný delší stranou sever - jih. Obdélníkový půdorys domu je zastřešen sedlovou střechou. Stavba je navržena zděnou technologii v kombinaci s původními pískovcovými sloupy. Nosná část střechy je tvořena dřevěným krovem. Dům je navržen, tak aby reagoval na okolí, jak svou proporcí a objemem, tak použitými materiály, typické pro okolí. Stavba svým vnějším vzhledem reaguje na původní materiály stodoly, jako je zastřešení pálenou taškou, ponechání pískovcových sloupů a obložení domu dřevěným obkladem.

Zdroj: www.cka.cz

Hřbitov Roštění — Česká komora Architektů

Úprava obecního hřbitova v obci Roštění zahrnovala novou hřbitovní zeď, zpevnění chodníků, mobiliář a sadové úpravy, které jsou výraznou součástí návrhu.

Zdroj: www.cka.cz

Kontakty Kanceláře ČKA pro platbu příspěvků — Česká komora Architektů

Řádné platby; neplatiči u dozorčí rady ČKA a u Stavovského soudu ČKA.

Zdroj: www.cka.cz

K otázce neplacení členských příspěvků — Česká komora Architektů

Neplacení členských příspěvků je disciplinární provinění. Tato povinnost vyplývá ze zákona č. 360/1992 Sb.

Zdroj: www.cka.cz

Priority v politice ČKA v roce 2017 — Česká komora Architektů

Hlavní priority z pohledu politiky České komory architektů v roce 2017.

Zdroj: www.cka.cz

ÚZEMNÍ PLÁN — Česká komora Architektů

Kalkulačka stanovuje předpokládanou časovou náročnost nezbytnou pro zpracování územního plánu dle velikosti a obtížnosti řešeného území – předpokládaná časová náročnost odpovídá požadavku na vypracování úplné a i z dlouhodobého hlediska dostatečné a kvalitní územně plánovací dokumentace v souladu s příslušnými právními předpisy.

Zdroj: www.cka.cz

Rodinný dům v Chotýšanech — Česká komora Architektů

Rodinný dům klasického tvaru se sedlovou střechou se nachází v údolí uprostřed obce. V návrhu se odráží požadavek mladého páru na ekonomickou moderní úspornou stavbu. Uvnitř domu se nenachází žádná chodba, pouze galerie. Ta je tvořena atypickou lávkou, která dodává interieru vzdušnost. Obývací pokoj je řešen jednou prosklenou stěnou orientovanou na jih do zahrady. Ostatní výšky místností i jejich plochy jsou minimální, čímž se dosáhlo největší finanční úspory.

Zdroj: www.cka.cz

Rodinný dům v Hodkovičkách — Česká komora Architektů

Návrh novostavby rodinného domu na trojúhelníkovém pozemku si vyžádal netradiční půdorys objektu. Z konstrukčního hlediska se hmota skládá ze dvou přízemních zděných objektů a vyššího dřevěného mezi nimi. V převýšeném prostoru se nachází obytná místnost. Dřevěná konstrukce je z vnitřní strany přiznaná a z vnější strany je obložená dřevem.

Zdroj: www.cka.cz

Rekonstrukce panelového bytu v Modřanech — Česká komora Architektů

RODINA SE DVĚMA DĚTMI CHTĚLA ZMĚNIT DISPOZICI BYTU Z 3+1 NA 4+KK. KUCHYNĚ SE PROTO MUSELA PŘEMÍSTIT DO POMĚRNĚ ÚZKÉHO OBÝVACÍHO POKOJE. V PŮVODNÍ KUCHYNI VZNIKLA LOŽNICE S VESTAVĚNÝMI SKŘÍNĚMI, KTERÉ BYLY DŘÍVE V CHODBĚ. PO REKONSTRUKCI JE DÍKY TOMU CHODBA VÍCE VZDUŠNÁ A PROSVĚTLENÁ. HLAVNÍM MATERIÁLEM SE STALO DŘEVO, KTERÉ JE DOPLNĚNO O DALŠÍ PŘÍRODNÍ MATERIÁLY (SKLO, KÁMEN, LINOLEUM). DŘEVO KRÁSNĚ LADÍ S BÍLOU A TMAVĚ ŠEDOHNĚDOU BARVOU. DOPLŇKY ZVOLILA MLADÁ RODINA V MODRÉ BARVĚ.

Zdroj: www.cka.cz

Sezení u jezírka — Česká komora Architektů

Návrh a realizační dokumentace krytého sezení u jezírka. Součástí návrhu byla opěrná zeď z gabionů, schodiště a osvětlení. Projektu předcházel návrh interiéru rodinného domu, oplocení a zahrady.

Zdroj: www.cka.cz

Rekonstrukce bytu ve Vršovicích — Česká komora Architektů

Zpracovány byly všechny fáze stavby - architektonická studie, podrobná stavební dokumentace s návrhem interiéru a položkový rozpočet. Zajištěn byl výběr dodavatele i dozory stavby. Součástí kompletní rekonstrukce bytu byly nové příčky, podlahy a instalace. Hlavním cílem bylo optické zvětšení a propojení malých místností. Lesklá světlá podlaha a lakované exotické dřevo propůjčují bytu luxusní nádech. Osvětlení je převážně nepřímé a nábytek je ve velké míře vestavěný. Židle a další doplňky byly vybrány tak, aby působily odlehčeným dojmem.

Zdroj: www.cka.cz

V prestižním výběru mezinárodní poroty České ceny za architekturu je 42 prací — Česká komora Architektů

Sedmičlenná mezinárodní odborná porota do užšího výběru nominovala 42 děl, ze kterých na konci listopadu 2017 vzejde zhruba deset finalistů a držitel České ceny za architekturu.

Zdroj: www.cka.cz

TEZE K NOVÉMU STAVEBNÍMU ZÁKONU — Česká komora Architektů

Česká komora architektů se domnívá, že je skutečně třeba začít urychleně práce na přípravě nového stavebního zákona, protože cesta dalších novel stávajícího zákona už velmi pravděpodobně nepovede k dobrým výsledkům. Česká komora architektů se tedy rozhodla připravit stručných deset tezí nového stavebního zákona, které zaslala předsedovi vlády ČR dne 11. 9. 2017 a které Komora předkládá k diskusi o podobě nového pojetí stavebního práva. Česká komora architektů je připravena poskytnout potřebné komentáře k těmto tezím a rovněž předpokládáme, že budeme jako profesní komora do procesu přípravy a tvorby nového stavebního zákona zapojeni.

Zdroj: www.cka.cz

Výstava 42 nominovaných děl České ceny za architekturu v Plasích — Česká komora Architektů

Výstava 42. nominovaných děl České ceny za architekturu 2017 ve venkovní expozici areálu Centra stavitelského dědictví Národního technického muzea v Plasích u Plzně. K vidění do 27.11.2017.

Zdroj: www.cka.cz

V Libereckém kraji se o Českou cenu za architekturu 2017 uchází 2 nominovaná díla — Česká komora Architektů

Liberecký kraj v nominovaných ČCA 2017 reprezentují 2 architektonická díla: Chata u jezera blízko obce Doksy od studia FAM Architekti a Pomník Archima Šipla v lese poblíž Bílého Potoka, který navrhl Rudolf Hůlka.

Zdroj: www.cka.cz

V Jihočeském kraji se o Českou cenu za architekturu 2017 ucházejí 4 nominovaná díla — Česká komora Architektů

Jihočeský kraj v nominacích ČCA 2017 reprezentují 4 architektonická díla: Komunitní centrum Máj v Českých Budějovicích (SLLA Architects), Studentský klub Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (Ateliér Dvořák architekti), instalace Vnímání (Šépka architekti) a Javornická palírna (ADR s. r. o.).

Zdroj: www.cka.cz

Ve Středočeském kraji se o Českou cenu za architekturu 2017 uchází 8 nominovaných děl — Česká komora Architektů

Středočeský kraj v nominacích ČCA 2017 reprezentuje 8 architektonických děl: Komunitní centrum obce Líbeznice - Dřevák (Atelier M1 architekti), Mateřská školka Klecany (Ateliér 25, s. r. o.), Rekonstrukce severního křídla Jezuitské koleje v Kutné Hoře (Atelier M1 architekti), Základní škola v Dobřichovicích (Šafer Hájek architekti, s. r. o.), Rodinný dům ve Všenorech (Stempel & Tesař architekti), Vodní dům (AND, spol. s r. o.), Rodinný dům v Kolovratech (BY Architects) a Tribuna fotbalového hřiště TJ Sokol Záryby (caraa.cz, s. r. o.).

Zdroj: www.cka.cz