Linka 199

ČR a Albánie - Česká správa sociálního zabezpečení

Smlouva mezi Českou republikou a Albánskou republikou o sociálním zabezpečení, podepsaná dne 13. října 2015 (dále jen „Smlouva“), vstoupí v platnost dne 1. února 2017. K jejímu provádění bylo sjednáno Správní ujednání, které vstoupí v platnost současně se Smlouvou.

Zdroj: www.cssz.cz

Kontakty - Česká správa sociálního zabezpečení

Kontakty na Pracoviště ČSSZ, OSSZ/PSSZ/MSSZ, Lékařskou posudkovou službu a další

Zdroj: www.cssz.cz

Změny v důchodovém pojištění od 1. 1. 2012 - Česká správa sociálního zabezpečení

 Po změnách v důchodovém pojištění, ke kterým dochází s účinností od 30. 9. 2011, dochází k dalším změnám i od  1. 1. 2012.

Zdroj: www.cssz.cz

Změny v důchodovém pojištění od 1. 1. 2015 - Česká správa sociálního zabezpečení

Od lednové splátky 2015 se zvyšují všechny důchody přiznané před 1. 1. 2014. Základní výměra, která je stejná pro všechny důchody, se zvyšuje o 60 Kč na 2 400 Kč měsíčně, procentní výměra se zvyšuje o 1,6 % procentní výše důchodu. Procentní výše pozůstalostních důchodu se zvyšují, jen jestliže nebyly vyměřeny z již zvýšené procentní výměry důchodu zemřelého.

Zdroj: www.cssz.cz

Dávky - Česká správa sociálního zabezpečení

Česká správa sociálního zabezpečení rozhoduje podle zákona o dávkách důchodového pojištění. Důchody z českého důchodového pojištění jsou řádné i předčasné důchody starobní,  invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí důchody. Žádosti o  důchody sepisují místně příslušné OSSZ/PSSZ/MSSZ. Výši  důchodu spočítají pracovníci ústředí ČSSZ. V zákonem  stanovených případech rozhodují o dávkách důchodového pojištění příslušné orgány Ministerstva obrany, Ministerstva vnitra nebo Ministerstva spravedlnosti. ČSSZ vyplácí důchody předem. A to bezhotovostně na bankovní účet klienta nebo v hotovosti prostřednictvím České pošty.

Zdroj: www.cssz.cz

Účast na pojištění - Česká správa sociálního zabezpečení

Jednou z důležitých podmínek pro získání nároku na důchod je stanovená doba pojištění.

Zdroj: www.cssz.cz

Doba pojištění - Česká správa sociálního zabezpečení

V České republice má občan nárok na přiznání starobního důchodu, pokud dosáhl důchodového věku a získal potřebnou dobu pojištění.

Zdroj: www.cssz.cz

Povinná - Česká správa sociálního zabezpečení

Okruh osob výdělečně činných, účastných důchodového pojištění za předpokladu, že výdělečná činnost svým rozsahem zakládá účast na nemocenském pojištění

Zdroj: www.cssz.cz

Účast na pojištění - Česká správa sociálního zabezpečení

Jednou z důležitých podmínek pro získání nároku na důchod je stanovená doba pojištění.

Zdroj: www.cssz.cz

Změny v důchodovém pojištění od 1. 1. 2016 - Česká správa sociálního zabezpečení

Od lednové splátky 2016 se zvyšuje základní výměra důchodů přiznaných před 1. 1. 2016, účinnosti nabyl zákon o ukončení důchodového spoření. Stát poskytne poživatelům důchodů finanční výpomoc jako kompenzaci nízké zákonné valorizace důchodů v roce 2016, a to ve formě jednorázového příspěvku, který činí 1 200 Kč.

Zdroj: www.cssz.cz

Doplacení pojistného na důchodové pojištění účastníkem důchodového spoření - Česká správa sociálního zabezpečení

Dne 1. 1. 2016 nabyl účinnosti zákon č. 376/2015 Sb., o ukončení důchodového spoření, kterým byla ze zákona ukončena účast na důchodovém spoření všem jeho účastníkům. Uvedený zákon poskytuje účastníkům důchodového spoření možnost, aby si individuálně doplatili pojistné na důchodové pojištění, a tím v budoucnu získali vyšší procentní výměru starobního důchodu.“

Zdroj: www.cssz.cz

ČR a Albánie - Česká správa sociálního zabezpečení

Smlouva mezi Českou republikou a Albánskou republikou o sociálním zabezpečení, podepsaná dne 13. října 2015 (dále jen „Smlouva“), vstoupí v platnost dne 1. února 2017. K jejímu provádění bylo sjednáno Správní ujednání, které vstoupí v platnost současně se Smlouvou.

Zdroj: www.cssz.cz

Řízení a rozhodování - Česká správa sociálního zabezpečení

Proti rozhodnutí orgánu sociálního zabezpečení ve věcech důchodového pojištění, které bylo oznámeno po 31. 12. 2009, lze podat písemné námitky do 30 dnů ode dne jeho oznámení účastníku řízení.

Zdroj: www.cssz.cz

Povinnosti - Česká správa sociálního zabezpečení

Důchodové a nemocenské pojištění je založeno na pojistném principu, tedy na pravidelném placení příspěvku – pojistného.

Zdroj: www.cssz.cz

Povinnosti zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění - Česká správa sociálního zabezpečení

Zaměstnavatelem se pro účely důchodového pojištění rozumí právnická nebo fyzická osoba, která zaměstnává jiné fyzické osoby nebo k níž jsou fyzické osoby ve vztahu, který zakládá účast na důchodovém pojištění. Za zaměstnavatele se považují též organizační složky státu, v nichž jsou zařazeny fyzické osoby v pracovním poměru nebo činné na základě dohody o pracovní činnosti, služební úřady, v nichž jsou státní zaměstnanci podle služebního zákona zařazeni k výkonu státní služby (od 1. 1. 2015 podle zákona o státní službě), věznice, v nichž vykonává trest odnětí svobody odsouzený zařazený do práce, ústavy pro výkon zabezpečovací detence, v nichž vykonávají zabezpečovací detenci osoby zařazené do práce, a příslušné útvary, složky nebo jiné organizační části bezpečnostních sborů nebo ozbrojených sil České republiky, které vyplácejí příslušníkům bezpečnostních sborů nebo vojákům z povolání plat (dále jen "útvar").

Zdroj: www.cssz.cz

Povinnosti občanů v důchodovém pojištění - Česká správa sociálního zabezpečení

Oprávněný, nebo jiný příjemce dávky důchodového pojištění je povinen písemně ohlásit plátci dávky do 8 dnů skutečnosti, rozhodné pro trvání nároku na dávku, její výši, na výplatu nebo poskytování. Povinnost příjemce dávky se považuje za splněnou, jestliže příjemce spolupodepsal hlášení, které orgánu sociálního zabezpečení zaslala organizace.

Zdroj: www.cssz.cz

Povinnosti - Česká správa sociálního zabezpečení

Důchodové a nemocenské pojištění je založeno na pojistném principu, tedy na pravidelném placení příspěvku – pojistného.

Zdroj: www.cssz.cz

Dávky - Česká správa sociálního zabezpečení

Česká správa sociálního zabezpečení rozhoduje podle zákona o dávkách důchodového pojištění. Důchody z českého důchodového pojištění jsou řádné i předčasné důchody starobní,  invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí důchody. Žádosti o  důchody sepisují místně příslušné OSSZ/PSSZ/MSSZ. Výši  důchodu spočítají pracovníci ústředí ČSSZ. V zákonem  stanovených případech rozhodují o dávkách důchodového pojištění příslušné orgány Ministerstva obrany, Ministerstva vnitra nebo Ministerstva spravedlnosti. ČSSZ vyplácí důchody předem. A to bezhotovostně na bankovní účet klienta nebo v hotovosti prostřednictvím České pošty.

Zdroj: www.cssz.cz

Souběh důchodů - Česká správa sociálního zabezpečení

Jsou-li splněny současně podmínky nároku na výplatu více důchodů téhož druhu nebo výplatu starobního důchodu, plného invalidního důchodu nebo částečného invalidního důchodu, vyplácí se jen jeden důchod a to vyšší.

Zdroj: www.cssz.cz

Seznam bank a spořitelních a úvěrních družstev - Česká správa sociálního zabezpečení

Seznam bank a spořitelních a úvěrních družstev, do kterých lze poukazovat výplatu důchodů (stav od 10.  5. 2016)

Zdroj: www.cssz.cz

Výpočet a výplata důchodu - Česká správa sociálního zabezpečení

Od 1. ledna 2007 je možné do 30 dnů od oznámení rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení písemně požádat o změnu data: přiznání důchodu nebo jeho výplaty, či uvolnění výplaty starobního důchodu nebo zařízení výplaty starobního důchodu, která nebyla zařízena ode dne přiznání tohoto důchodu.

Zdroj: www.cssz.cz

Pozůstalostní důchody - Česká správa sociálního zabezpečení

S účinností od 1. 1. 2010 dochází k některým změnám zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, (dále jen zdp) i při posuzování nároků na pozůstalostní dávky, tj. důchody vdovské, vdovecké a sirotčí, a stanovení jejich výše.

Zdroj: www.cssz.cz

Invalidní důchody - Česká správa sociálního zabezpečení

Nárok na invalidní důchod (plný nebo částečný) má občan, pokud je (plně či částečně) invalidní a získal potřebnou dobu pojištění. Podmínka potřebné doby pojištění se nevyžaduje v případě, že invalidita vznikla následkem pracovního úrazu (choroby z povolání).

Zdroj: www.cssz.cz

Důchodové pojištění od 1. 1. 2010 - Česká správa sociálního zabezpečení

Od 1. ledna 2010 dochází k významným změnám v oblasti důchodového pojištění. Jedná se především o úpravu důchodového věku, potřebné doby pojištění či koncepce invalidity. Mění se tedy základní podmínky nároku na dávky i parametry pro výpočet jejich výše.

Zdroj: www.cssz.cz

Změny v důchodovém pojištění od 1. 1. 2011 - Česká správa sociálního zabezpečení

Od lednové splátky 2011 se zvyšují všechny důchody vyplácené z českého důchodového systému.

Zdroj: www.cssz.cz

Změny v důchodovém pojištění od 30. 9. 2011 - Česká správa sociálního zabezpečení

Jako reakce na nález Ústavního soudu ČR vyhlášený ve Sbírce zákonů pod č. 135/2010 Sb., ve kterém Ústavní soud konstatoval, že způsob redukce osobního vyměřovacího základu (dále jen OVZ) je protiústavní, byla přijata tzv. malá důchodová reforma (zákon č. 220/2011 Sb.).

Zdroj: www.cssz.cz

Evidenční listy důchodového pojištění - Česká správa sociálního zabezpečení

Důležitá sdělení: Česká správa sociálního zabezpečení přestává s účinností od 1. 2. 2006 vydávat podpisové klíče ČSSZ. Již vydané podpisové klíče ČSSZ zůstávají v platnosti a je možné je využívat k podepisování elektronických podání ELDP a P/O. Noví pověření pracovníci mohou být zaregistrováni k elektronickému podávání pouze po pořízení kvalifikovaného certifikátu.

Zdroj: www.cssz.cz

Kontakty e - Podání - Česká správa sociálního zabezpečení

Česká správa sociálního zabezpečení byla první organizací státní správy, která umožnila elektronické podání (e – Podání) dokumentů přes Portál veřejné správy (PVS). Ke konci roku 2006 tak ČSSZ obdržela víc než 13 milionů dokumentů elektronicky. Potřebujete-li poradit s e – Podáním, kontaktujte, prosím, příslušné pracovníky podle druhu e - Podání ve Vašem kraji.

Zdroj: www.cssz.cz

Řízení a rozhodování - Česká správa sociálního zabezpečení

Proti rozhodnutí orgánu sociálního zabezpečení ve věcech důchodového pojištění, které bylo oznámeno po 31. 12. 2009, lze podat písemné námitky do 30 dnů ode dne jeho oznámení účastníku řízení.

Zdroj: www.cssz.cz

Nemocenské pojištění - Česká správa sociálního zabezpečení

Tiskopisy nemocenské pojištění, Klasické tiskopisy, e – Podání dokumentů

Zdroj: www.cssz.cz

Důchodové pojištění - Česká správa sociálního zabezpečení

Tiskopisy důchodové pojištění. Klasické tiskopisy.

Zdroj: www.cssz.cz

Legislativa - Česká správa sociálního zabezpečení

Důchodové pojištění je upraveno těmito právními předpisy

Zdroj: www.cssz.cz

Legislativa - Česká správa sociálního zabezpečení

Důchodové pojištění je upraveno těmito právními předpisy

Zdroj: www.cssz.cz

Odškodnění - Česká správa sociálního zabezpečení

Žádost o poskytnutí příplatku k důchodu za dobu věznění z politických důvodů

Zdroj: www.cssz.cz

OSVČ - Česká správa sociálního zabezpečení

Interaktivní formulář "Přehled OSVČ" za rok 2014 i jeho pdf verze je ke stažení v sekci Tiskopisy OSVČ a také na ePortálu ČSSZ.

Zdroj: www.cssz.cz

Archiv tiskopisu Hlášení o zaměstnání poživatele předčasného starobního důchodu - Česká správa sociálního zabezpečení

Archiv tiskopisu Hlášení o zaměstnání poživatele předčasného starobního důchodu

Zdroj: www.cssz.cz

Způsob předávání předepsaných tiskopisů - Česká správa sociálního zabezpečení

Nová právní úprava zavedla od 1. 1. 2013 pro zaměstnavatele, osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) a ošetřující lékaře povinnost činit veškerá podání, pro které je předepsán tiskopis, elektronicky. Nová právní úprava současně umožňuje ČSSZ určit okruh předepsaných tiskopisů, které mohou zaměstnavatelé, OSVČ a ošetřující lékaři činit i nadále také písemně. ČSSZ stanovila výjimku pro písemná podání u všech předepsaných tiskopisů do konce roku 2013.

Zdroj: www.cssz.cz

Potvrzení a doklady, které ČSSZ po klientech nevyžaduje - Česká správa sociálního zabezpečení

Záměrem České správy sociálního zabezpečení a jejich organizačních jednotek (OSSZ/PSSZ/MSSZ) je minimalizovat zatěžování klientů při řešení jejich záležitostí z oblasti sociálního zabezpečení. Mezi to patří i vymezení potvrzení a dokladů vydávaných jinou státní institucí, které ČSSZ nevyžaduje po klientovi. Na této stránce je tak uveden přehled potvrzení a dokladů, které si ČSSZ zajistí sama a nepotřebuje jejich předložení od klientů.

Zdroj: www.cssz.cz

Číselníky - Česká správa sociálního zabezpečení

Číselníky slouží jako podpora pro vyplňování položek v uveřejňovaných tiskopisech. Struktura číselníků vychází z legislativních podkladů a je přizpůsobena potřebám ČSSZ

Zdroj: www.cssz.cz

Nejčastější dotazy důchodové pojištění - Česká správa sociálního zabezpečení

Pracovní poměr byl ukončen 5. března 2007 z důvodu odchodu do starobního  důchodu. Ve vyúčtování mzdy za měsíc březen byla poskytnuta odměna při  odchodu do důchodu...

Zdroj: www.cssz.cz

Důchodové pojištění - Česká správa sociálního zabezpečení

Tiskopisy důchodové pojištění. Klasické tiskopisy.

Zdroj: www.cssz.cz

Požadavky na využívání interaktivních tiskopisů na ePortálu ČSSZ - Česká správa sociálního zabezpečení

ČSSZ umožňuje vyplnění, odeslání a vytištění vybraných tiskopisů pomocí interaktivních formulářů na svém ePortálu. Skupinu nových interaktivních tiskopisů ČSSZ postupně rozšiřuje.

Zdroj: www.cssz.cz

Řízení a rozhodování - Česká správa sociálního zabezpečení

V řízení ve věcech pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti se postupuje podle zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, pokud zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, nestanoví něco jiného.

Zdroj: www.cssz.cz

Povinnosti - Česká správa sociálního zabezpečení

Poplatníky pojistného jsou: organizace, (tj. právnické nebo fyzické osoby, které zaměstnávají více než 25 zaměstnanců), malé organizace (tj. právnické nebo fyzické osoby, které zaměstnávají alespoň 1 zaměstnance a nejsou organizacemi)...

Zdroj: www.cssz.cz

Výše a platba pojistného - Česká správa sociálního zabezpečení

Povinnost platit pojistné mají zaměstnavatelé, zaměstnanci, kteří jsou účastni nemocenského pojištění, osoby samostatně výdělečně činné a lidé, kteří se dobrovolně důchodově připojistili.

Zdroj: www.cssz.cz

Doplacení pojistného na důchodové pojištění účastníkem důchodového spoření - Česká správa sociálního zabezpečení

Dne 1. 1. 2016 nabyl účinnosti zákon č. 376/2015 Sb., o ukončení důchodového spoření, kterým byla ze zákona ukončena účast na důchodovém spoření všem jeho účastníkům. Uvedený zákon poskytuje účastníkům důchodového spoření možnost, aby si individuálně doplatili pojistné na důchodové pojištění, a tím v budoucnu získali vyšší procentní výměru starobního důchodu.“

Zdroj: www.cssz.cz

Výpočet pojistného - Česká správa sociálního zabezpečení

Pojistné se stanoví jako dané procento z vyměřovacího základu.

Zdroj: www.cssz.cz

Změny v důchodovém pojištění od 1. 1. 2016 - Česká správa sociálního zabezpečení

Od lednové splátky 2016 se zvyšuje základní výměra důchodů přiznaných před 1. 1. 2016, účinnosti nabyl zákon o ukončení důchodového spoření. Stát poskytne poživatelům důchodů finanční výpomoc jako kompenzaci nízké zákonné valorizace důchodů v roce 2016, a to ve formě jednorázového příspěvku, který činí 1 200 Kč.

Zdroj: www.cssz.cz

Doplacení pojistného na důchodové pojištění účastníkem důchodového spoření - Česká správa sociálního zabezpečení

Dne 1. 1. 2016 nabyl účinnosti zákon č. 376/2015 Sb., o ukončení důchodového spoření, kterým byla ze zákona ukončena účast na důchodovém spoření všem jeho účastníkům. Uvedený zákon poskytuje účastníkům důchodového spoření možnost, aby si individuálně doplatili pojistné na důchodové pojištění, a tím v budoucnu získali vyšší procentní výměru starobního důchodu.“

Zdroj: www.cssz.cz

Nejčastější dotazy pojistné na sociální zabezpečení - Česká správa sociálního zabezpečení

Je možné na pokladně zaplatit jakoukoli částku? Je možné vyplatit na pokladně přeplatek pojistného? ...

Zdroj: www.cssz.cz

Legislativa - Česká správa sociálního zabezpečení

V souvislosti s přijetím zákona č. 264/2006 Sb., účinného od 1. 1. 2007 a zákona č. 189/2006 Sb., jehož některá ustanovení také nabývají účinnosti 1. 1. 2007, dochází v úpravě pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti k několika změnám...

Zdroj: www.cssz.cz

Vymáhání a právní zajištění pohledávek - Česká správa sociálního zabezpečení

Jestliže nebylo pojistné zaplaceno ve stanovené lhůtě anebo bylo zaplaceno v nižší částce, než ve které mělo být zaplaceno, je plátce pojistného povinen platit penále. Na písemnou žádost plátce pojistného může příslušná okresní správa sociálního zabezpečení povolit placení dlužného pojistného a penále ve splátkách.

Zdroj: www.cssz.cz

Soudní přezkum - Česká správa sociálního zabezpečení

S účinností od 1. 1. 2003 je zákonem č. 150/2002 Sb., (soudní řád správní) a zákonem č. 582/1991 Sb., (o organizaci a provádění sociálního zabezpečení) nově upraven soudní přezkum rozhodnutí ve věcech nemocenského a důchodového pojištění, zvýšení důchodu pro bezmocnost a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (dále jen "ve věcech sociálního zabezpečení").

Zdroj: www.cssz.cz

Informativní osobní list důchodového pojištění - Česká správa sociálního zabezpečení

Tento informativní list obsahuje přehled dob důchodového pojištění, případně náhradních dob pojištění, uložených v evidenci ČSSZ a za dobu od roku 1986 obsahuje i přehled vyměřovacích základů a vyloučených dob.

Zdroj: www.cssz.cz

Náhradní doba pojištění - Česká správa sociálního zabezpečení

Náhradní doba pojištění je období, ve kterém se neodvádí žádné pojistné, přesto se tyto doby započítávají do potřebných let pojištění pro důchod. A to v případě, že předchozí doba pojištění trvala alespoň jeden rok.

Zdroj: www.cssz.cz

Nejčastější dotazy důchodové pojištění - Česká správa sociálního zabezpečení

Pracovní poměr byl ukončen 5. března 2007 z důvodu odchodu do starobního  důchodu. Ve vyúčtování mzdy za měsíc březen byla poskytnuta odměna při  odchodu do důchodu...

Zdroj: www.cssz.cz

Nejčastější dotazy pojistné na sociální zabezpečení - Česká správa sociálního zabezpečení

Je možné na pokladně zaplatit jakoukoli částku? Je možné vyplatit na pokladně přeplatek pojistného? ...

Zdroj: www.cssz.cz

Povinnosti - Česká správa sociálního zabezpečení

K hlavním povinnostem OSVČ v rámci sociálního zabezpečení patří, při splnění zákonem stanovených podmínek, placení pojistného na důchodové pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a dále každoroční podávání Přehledu o příjmech a výdajích.

Zdroj: www.cssz.cz