Linka 199

Ústředí České správy sociálního zabezpečení - Česká správa sociálního zabezpečení

Ústředí je centrální organizační jednotkou ČSSZ s působností v oblasti koncepční, metodické, řídicí a koordinační, kontrolní a přímého výkonu určených agend sociálního zabezpečení. Jeho organizační rovněž realizují hlavní podpůrné činnosti, které zajišťují fungování ústředí a v konkrétních aspektech celé ČSSZ jako instituce (strategie a plánování, finance, logistika, organizace a právní služby, všeobecná kontrola, lidské zdroje a personalistika, komplexní bezpečnost a služby v oblasti informačních a komunikačních technologií).

Zdroj: www.cssz.cz

Kontakty - Česká správa sociálního zabezpečení

Kontakty na Pracoviště ČSSZ, OSSZ/PSSZ/MSSZ, Lékařskou posudkovou službu a další

Zdroj: www.cssz.cz

Nemocenské pojištění - Česká správa sociálního zabezpečení

Z nemocenského pojištění jsou poskytovány peněžité dávky, jejichž účelem je nahradit ušlý příjem v důsledku pracovní neschopnosti (nemoc nebo úraz) nebo mateřství na území obou smluvních států. V konkrétních případech je třeba vždy vycházet z příslušné mezinárodní smlouvy, protože tato problematika je upravena v jednotlivých bilaterálních smlouvách rozdílně, v některých smlouvách tato oblast není upravena vůbec.

Zdroj: www.cssz.cz

Určení státu pojištění - Česká správa sociálního zabezpečení

Pravidla pro určování příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení slouží k zajištění principu aplikace právních předpisů jednoho státu. Aplikací příslušných ustanovení mezinárodních smluv o sociálním zabezpečení nemůže dojít k situaci, aby osoba krytá smlouvou byla pojištěna v obou smluvních státech či naopak v žádném z nich.

Zdroj: www.cssz.cz

Mezinárodní smlouvy a právo EU - Česká správa sociálního zabezpečení

Po vstupu ČR do Evropské unie smlouvy se státy, které již jsou členskými státy EU (Francie, Německo, Rakousko, Lucembursko, Nizozemí, Španělsko) a smlouvy s přistupujícími státy (Slovinsko, Slovensko, Polsko, Kypr, Litva, Maďarsko) neztrácí svou platnost, ale neaplikují se (s výhradou přesně stanovených výjimek dohodnutých s Evropskou unií) vzhledem k tomu, že platí tzv. Koordinační nařízení ES č. 1408 z roku 1971 a č. 574 z roku 1972 o sociálním zabezpečení. Tato nařízení upravují nároky z oblasti sociálního pojištění obdobně jako bilaterální smlouvy proporcionálního typu.

Zdroj: www.cssz.cz

Smlouvy uzavřené ČR - Česká správa sociálního zabezpečení

Mezinárodní smluvní dokumenty o sociálním zabezpečení jsou tradičním, běžně používaným prostředkem koordinace v oblasti sociálního zabezpečení. Jejich základním smyslem je zajistit práva osob, které migrují mezi dvěma smluvními státy.

Zdroj: www.cssz.cz

Kontakty - Česká správa sociálního zabezpečení

Kontakty na nositele pojištění smluvních států

Zdroj: www.cssz.cz

Novinky - Česká správa sociálního zabezpečení

ČSSZ je největší a zcela výjimečnou finančně správní institucí státní správy ČR.  Spravuje věci téměř 8 milionů pojištěnců, z toho je více než 2,5 milionu důchodců. Vyplácí přes 3 miliony důchodů a také nemocenské dávky.

Zdroj: www.cssz.cz

Odkazy - Česká správa sociálního zabezpečení

Ministerstva, Další státní instituce, Portál veřejné správy, Zahraniční instituce, Ostatní.

Zdroj: www.cssz.cz

Kontakty - Česká správa sociálního zabezpečení

Kontakty na nositele pojištění smluvních států

Zdroj: www.cssz.cz

Odkazy - Česká správa sociálního zabezpečení

Ministerstva, Další státní instituce, Portál veřejné správy, Zahraniční instituce, Ostatní.

Zdroj: www.cssz.cz

Novinky - Česká správa sociálního zabezpečení

ČSSZ je největší a zcela výjimečnou finančně správní institucí státní správy ČR.  Spravuje věci téměř 8 milionů pojištěnců, z toho je více než 2,5 milionu důchodců. Vyplácí přes 3 miliony důchodů a také nemocenské dávky.

Zdroj: www.cssz.cz