Linka 199

TISKOVÁ ZPRÁVA ke druhému zasedání řídícího výboru pro výběrové řízení na udělení telekomunikačních licencí ke zřizování a provozování rádiových sítí v pásmu 3,5 GHz | Český telekomunikační úřad

Dne 3.10. t.r. se uskutečnila před řídícím výborem prezentace společností, které předložily své žádosti do výběrového řízení na udělení telekomunikačních licencí ke zřizování a provozování veřejných telekomunikačních sítí s využitím pevných rádiových přístupových sítí (FWA) ve vyhrazeném kmitočtovém úseku pásma 3,5 GHz v České republice...

Zdroj: www.ctu.cz

TISKOVÁ ZPRÁVA k výběru poradenské společnosti pro ČTÚ ve výběrovém řízení na provozovatele systému UMTS | Český telekomunikační úřad

Vláda České republiky usnesením č. 497 ze dne 21. května 2001 dala souhlas se zadáním veřejné zakázky na výběr poradenské společnosti pro Český telekomunikační úřad ve výběrovém řízení na provozovatele systému UMTS v České republice...

Zdroj: www.ctu.cz

Nabídka volných míst na ČTÚ | Český telekomunikační úřad

Proč pracovat u nás? Získáte zaměstnání u stabilního a seriózního zaměstnavatele. Umožníme vám nadále se vzdělávat a rozvíjet, a to jak v rámci interních, tak také externích kurzů, školení a seminářů. Budete se podílet se na rozvoji telekomunikačního a poštovního prostředí a ochraně spotřebitele. Získáte tak zkušenosti ve velmi perspektivním oboru.

Zdroj: www.ctu.cz

Vzory formulářů umístěných v systému ESD | Český telekomunikační úřad

Na této stránce se nachází vzory formulářů umístěných v systému Elektronického sběru dat (dále „ESD“) odevzdávaných podnikateli v elektronických komunikacích a v oblasti poštovních služeb za jednotlivá období. Přidělené formuláře (tedy nikoli níže uvedené vzory formulářů) lze odevzdat pouze prostřednictvím systému ESD dostupného na internetových stránkách: https://monitoringtrhu.ctu.cz

Zdroj: www.ctu.cz

Vzory formulářů pro ESD 2005 | Český telekomunikační úřad

  Vzory formulářů pro elektronický sběr dat 2005     Přehled formulářů pro ESD — 2005 26 kB | xls        

Zdroj: www.ctu.cz

Vzory formulářů pro ESD 2006 | Český telekomunikační úřad

  Vzory formulářů pro elektronický sběr dat 2006     Přehled formulářů pro ESD — 2006 27 kB | xls        

Zdroj: www.ctu.cz

Vzory formulářů pro ESD 2007 | Český telekomunikační úřad

  Vzory formulářů pro elektronický sběr dat 2007     Přehled formulářů pro ESD — 2007 27 kB | xls        

Zdroj: www.ctu.cz

Vzory formulářů pro ESD 2008 | Český telekomunikační úřad

  Vzory formulářů pro elektronický sběr dat 2008     Přehled formulářů pro ESD — 2008 30 kB | xls        

Zdroj: www.ctu.cz

Vzory formulářů pro ESD 2009 | Český telekomunikační úřad

  Vzory formulářů pro elektronický sběr dat 2009     Přehled formulářů pro ESD — 2009 96 kB | pdf        

Zdroj: www.ctu.cz

Vzory formulářů pro ESD 2010 | Český telekomunikační úřad

  Vzory formulářů pro elektronický sběr dat 2010     Přehled formulářů pro ESD — 2010 44 kB | pdf        

Zdroj: www.ctu.cz

Vzory formulářů pro ESD 2011 | Český telekomunikační úřad

  Vzory formulářů pro elektronický sběr dat 2011     Přehled formulářů pro ESD — 2011 44 kB | pdf        

Zdroj: www.ctu.cz

Vzory formulářů pro ESD 2012 | Český telekomunikační úřad

Vzory formulářů pro elektronický sběr dat 2012

Zdroj: www.ctu.cz

Vzory formulářů pro ESD 2013 | Český telekomunikační úřad

Vzory formulářů pro elektronický sběr dat 2013

Zdroj: www.ctu.cz

Vzory formulářů pro ESD 2014 | Český telekomunikační úřad

Vzory formulářů pro elektronický sběr dat 2014

Zdroj: www.ctu.cz

Vzory formulářů pro ESD 2015 | Český telekomunikační úřad

Vzory formulářů pro elektronický sběr dat 2015 Přehled formulářů pro ESD — 2015 129 kB | pdf Vzory formulářů

Zdroj: www.ctu.cz

Univerzální služba | Český telekomunikační úřad

Český telekomunikační úřad stanoví rozsah univerzální služby, práva koncových uživatelů a povinnosti podnikatelů zajišťujících veřejně dostupné sítě a služby elektronických komunikací. Cílem je zajistit dostupnost veřejných komunikačních sítí a služeb ve stanové kvalitě, tak aby byly uspokojeny přiměřené potřeby koncových uživatelů.

Zdroj: www.ctu.cz

Rozhodnutí o sporech podle zákona č. 29/2000 Sb. – § 34 | Český telekomunikační úřad

Poř. číslo Navrhovatel Odpůrce Rozhodnutí (čj. / ze dne) 1. Mediaservis, s.r.o. Česká pošta, s.p.

Zdroj: www.ctu.cz

Rozhodnutí o sporech podle zákona č. 127/2005 Sb. – § 129 | Český telekomunikační úřad

Poř. číslo Věc Rozhodnutí (čj. / ze dne) 20. Zamítnutí neplatně sjednaných smluvních pokut z důvodu výkonu práva, absence písemného ujednání a v rozporu s dobrými mravy čj. ČTÚ-19 931/2011-631/V. vyř.-HrV

Zdroj: www.ctu.cz

§ 127 – Archiv | Český telekomunikační úřad

Poř. číslo Navrhovatel Odpůrce Rozhodnutí (čj. / ze dne) 120. SVT Group, a.s. Český bezdrát s.r.o.

Zdroj: www.ctu.cz

Rozhodnutí o sporech podle zákona č. 127/2005 Sb. – § 127 | Český telekomunikační úřad

Rozhodnutí pořadových čísel 120 až 1 jsou prezentována na stránce Archiv.

Zdroj: www.ctu.cz

Rozhodnutí o sporech podle zákona č. 127/2005 Sb. | Český telekomunikační úřad

Český telekomunikační úřad je povinen zveřejňovat rozhodnutí o sporech mezi osobami vykonávajícími komunikační činnosti a rozhodnutí o sporech mezi osobou vykonávající komunikační činnost a účastníkem, popřípadě uživatelem v plném znění v případě, že předmět sporu se týká většího počtu účastníků, popřípadě uživatelů.

Zdroj: www.ctu.cz

Správní řízení – Doručování veřejnou vyhláškou | Český telekomunikační úřad

Český telekomunikační úřad jako příslušný správní orgán podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, a podle zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích na tomto místě zveřejňuje písemnosti, které se podle výše uvedených zákonů doručují veřejnou vyhláškou. Vybráním data se zobrazí požadované vyhlášky. Vyhlášky se zobrazují po dobu 30 dnů.

Zdroj: www.ctu.cz

Elektronická úřední deska | Český telekomunikační úřad

Elektronická úřední deska je úřední deska Českého telekomunikačního úřadu (dále jen „Úřad“), jejíž obsah je nepřetržitě přístupný veřejnosti, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup. Prostřednictvím elektronické úřední desky provádí Úřad jako správní orgán zejména doručování písemností formou veřejné vyhlášky podle obecných předpisů o správním řízení.

Zdroj: www.ctu.cz

Působnost ČTÚ | Český telekomunikační úřad

Působnost Českého telekomunikačního úřadu je dána zejména:

Zdroj: www.ctu.cz

Rada ČTÚ | Český telekomunikační úřad

Jaromír Novák, předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu   Narodil se 12. prosince 1979 ve Vysokém Mýtě. Vystudoval právo na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a Fakultu informačního managementu na Univerzitě Hradec Králové.

Zdroj: www.ctu.cz

Odbory | Český telekomunikační úřad

ČTÚ – odbor pro oblast Praha Sokolovská 219 Praha 9 Poštovní adresa poštovní přihrádka 02 225 02 Praha 025 Telefon: 224 004 503 Fax: 224 004 828 ČTÚ – odbor pro jihočeskou oblast Žižkova tř. 1321/1 370 01 České Budějovice 6 Telefon: 386 104 111 Fax: 386 104 120   ČTÚ – odbor pro západočeskou oblast Husova 2727/10 poštovní přihrádka 273 305 73 Plzeň Telefon: 377 925 911 Fax: 377 236 693  

Zdroj: www.ctu.cz

Rozkladové komise | Český telekomunikační úřad

Rozkladová komise Rady ČTÚ Poslední aktualizace provedena dne: 11.11.2016 Rozkladová komise Rady ČTÚ je poradní orgán Rady Českého telekomunikačního úřadu pro přípravu návrhů rozhodnutí Rady Českého telekomunikačního úřadu vydávaných ve správním řízení v případech podle § 107 odst. 9 písm. b) bod 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění.

Zdroj: www.ctu.cz

Organizační struktura úřadu | Český telekomunikační úřad

Úřad jako jiný ústřední orgán státní správy má samostatnou kapitolu ve státním rozpočtu. Úřad je účetní jednotkou. Úřad má pětičlennou Radu Úřadu (dále jen „Rada“). Jeden z členů Rady je předsedou Rady. Členy Rady a jejího předsedu jmenuje a odvolává vláda na návrh ministra průmyslu a obchodu. Funkční období členů Rady je pět let. Každý rok je jmenován jeden člen Rady. Do funkce předsedy Rady je člen Rady jmenován na dobu zbývající do konce jeho členství v Radě, nejvýše však na dobu tří let.

Zdroj: www.ctu.cz

Úřad | Český telekomunikační úřad

Vznik ČTÚ Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) byl zřízen zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích) (dále jen „zákon“) ke dni 1. května 2005 jako ústřední správní úřad pro výkon státní správy ve věcech stanovených zákonem, včetně regulace trhu a stanovování podmínek pro podnikání v oblasti elektronických komunikací a poštovních služeb.  

Zdroj: www.ctu.cz

Boj proti korupci | Český telekomunikační úřad

„Korupci je možné charakterizovat jako vztah mezi dvěma subjekty, ať jednotlivci nebo institucemi, z nichž jeden nabízí a většinou i poskytuje druhému určitou formu odměny za poskytnutí či příslib neoprávněné výhody. Druhý pak očekává, že za tuto poskytnutou výhodu mu bude slíbená materiální či nemateriální odměna poskytnuta.“

Zdroj: www.ctu.cz

ePodatelna | Český telekomunikační úřad

Elektronická podatelna Českého telekomunikačního úřadu (dále jen ,,ČTÚ‘‘) je určena pro příjem všech elektronických podání kromě hromadných podání subjektů podnikajících v elektronických komunikacích. Elektronická adresa: podatelna@ctu.cz Elektronická adresa na podání návrhu spotřebitele: spotrebitelskespory@ctu.cz

Zdroj: www.ctu.cz

Jak podat podání na ČTÚ | Český telekomunikační úřad

Způsob uplatnění podání Podání lze učinit písemně na adresu ČTÚ resp. odborů pro oblasti, předložit osobně na podatelnu ČTÚ nebo ústně do protokolu. Podání je také možno učinit v elektronické podobě na elektronickou adresu podatelny za podmínek stanovených ČTÚ. Elektronická adresa podatelny: podatelna@ctu.cz Úřední dny a hodiny Úřední dny a hodiny, ve kterých je otevřena podatelna ČTÚ, kde je možno odevzdat podání

Zdroj: www.ctu.cz

Pro média | Český telekomunikační úřad

Tiskový mluvčí Mgr. Martin Drtina Telefon: 224 004 509 Mobil: 773 611 590 Fax: 224 004 811 E-mail: tisk@ctu.cz Foto ke stažení:

Zdroj: www.ctu.cz

První hackathon veřejné správy | Český telekomunikační úřad

15.-16. září 2017 v budově Nejvyššího kontrolního úřadu, Jankovcova Předběžná registrace

Zdroj: www.ctu.cz

TISKOVÁ ZPRÁVA: Do aukce kmitočtů v pásmu 3,7 GHz se hlásí 7 zájemců | Český telekomunikační úřad

Praha, 10. května 2017 – O účast v aukci kmitočtů v pásmu 3,7 GHz má zájem 7 uchazečů, kteří podali ve lhůtě do včerejších 12.00 hodin přihlášku. V daném termínu ČTÚ obdržel přihlášky podle pořadí doručení od společností Vodafone Czech Republic a.s., T-Mobile Czech Republic a.s., PODA a.s., Suntel Net s.r.o., O2 Czech Republic a.s., Nordic Telecom 5G a.s. a Radio Spectrum CZ s.r.o.

Zdroj: www.ctu.cz

Přehled formulářů | Český telekomunikační úřad

Tato webová stránka byla vytvořena z důvodu prezentace interaktivních elektronických formulářů ČTÚ, které zde budou postupně zpřístupňovány k jejich praktickému použití. Formuláře zde zařazené umožňují interaktivní vyplnění na webu ČTÚ nebo jejich vyplnění a zaslání prostřednictvím e-mailu nebo datové schránky. Po odeslání jsou formuláře přímo směrovány na odborně příslušná pracoviště ČTÚ.

Zdroj: www.ctu.cz

Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. | Český telekomunikační úřad

Základní informace o činnosti Českého telekomunikačního úřadu (dále jen „Úřad“) jsou k nahlédnutí u informačního kiosku ve vstupní hale v sídle Úřadu, Sokolovská 219, Praha 9, nebo na této internetové stránce (viz Povinně zveřejňované údaje).

Zdroj: www.ctu.cz

Veřejné zakázky | Český telekomunikační úřad

Český telekomunikační úřad, jakožto ústřední orgán státní správy, postupuje při zadávání veřejných zakázek v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 368/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“).

Zdroj: www.ctu.cz

Nabídky nepotřebného majetku | Český telekomunikační úřad

ČTÚ v současnosti žádný nepotřebný majetek nenabízí.

Zdroj: www.ctu.cz

Uzavřené smlouvy | Český telekomunikační úřad

Český telekomunikační úřad uveřejňuje smlouvy podléhající uveřejnění podle § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 368/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, na profilu zadavatele.

Zdroj: www.ctu.cz

Povinné informace | Český telekomunikační úřad

Poslední aktualizace provedena dne: 24.04.2017

Zdroj: www.ctu.cz

Oznamování protiprávního jednání | Český telekomunikační úřad

Český telekomunikační úřad naplňuje nařízení vlády o oznamování podezření ze spáchání protiprávního jednání V Českém telekomunikačním úřadu byla zajištěna organizační opatření související s oznamováním protiprávního jednání podle nařízení vlády č. 145/2015 Sb., o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu (tzv. whistleblowing).

Zdroj: www.ctu.cz

Zveřejnění opravy zřejmých nesprávností v textu Vyhlášení výběrového řízení 2012 | Český telekomunikační úřad

29.8.2012 Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) byl v souvislosti se zveřejněním textu Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz (dále jen „Vyhlášení“) upozorněn na zřejmé nesprávnosti v textu Vyhlášení. Pro odstranění pochybností Úřad zveřejňuje tiskovou opravu týkající se zřejmých nesprávností v textu Vyhlášení včetně textů Vyhlášení a Přílohy 4 k Vyhlášení – Aukční řád po opravě.

Zdroj: www.ctu.cz

Otázky a odpovědi k textu Vyhlášení výběrového řízení 2012 | Český telekomunikační úřad

6.8.2012 OTÁZKY A ODPOVĚDI k textu Vyhlášení výběrového řízení Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) obdržel v souladu s časovým harmonogram jednotlivých rozhodujících aktivit otázky k textu Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz. Úřad zveřejňuje seznam doručených otázek a v souladu s kapitolou 3.6 Výběrového řízení odpovědi na tyto otázky.

Zdroj: www.ctu.cz

Harmonogram výběrového řízení 2012 | Český telekomunikační úřad

12.7.2012 HARMONOGRAM výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz V souvislosti se zahájením výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz, zveřejňuje Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) časový harmonogram jednotlivých rozhodujících aktivit v průběhu výběrového řízení.

Zdroj: www.ctu.cz

Vyhlášení výběrového řízení 2012 | Český telekomunikační úřad

12.7.2012 OZNÁMENÍ Českého telekomunikačního úřadu o Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz

Zdroj: www.ctu.cz

Vyhlášení výběrového řízení na kmitočty v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz (2012) | Český telekomunikační úřad

Veřejná konzultace podmínek aukce kmitočtů (odkaz na Výzvu zveřejněnou na diskusním místě dne 20. 03. 2012)

Zdroj: www.ctu.cz

Zveřejnění opravy zřejmých nesprávností v textu Vyhlášení výběrového řízení 2013 | Český telekomunikační úřad

27.9.2013 ZVEŘEJNĚNÍ OPRAVY zřejmých nesprávností v textu Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) byl v souvislosti se zveřejněním textu Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz (dále jen „Vyhlášení“) upozorněn na zřejmé nesprávnosti v textu Vyhlášení. 

Zdroj: www.ctu.cz

Otázky a odpovědi k textu Vyhlášení výběrového řízení 2013 | Český telekomunikační úřad

10.9.2013 OTÁZKY A ODPOVĚDI k textu Vyhlášení výběrového řízení

Zdroj: www.ctu.cz

Harmonogram výběrového řízení 2013 | Český telekomunikační úřad

15.8.2013 HARMONOGRAM výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz V souvislosti se zahájením výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz, zveřejňuje Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) časový harmonogram jednotlivých rozhodujících aktivit v průběhu výběrového řízení.

Zdroj: www.ctu.cz

Vyhlášení výběrového řízení 2013 | Český telekomunikační úřad

15.8.2013 OZNÁMENÍ Českého telekomunikačního úřadu o Vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz

Zdroj: www.ctu.cz

Vyhlášení výběrového řízení na kmitočty v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz (2013) | Český telekomunikační úřad

Veřejná konzultace podmínek aukce kmitočtů (odkaz na Výzvu zveřejněnou na diskusním místě dne 8. 4. 2013)

Zdroj: www.ctu.cz

Vyhlášení výběrového řízení na kmitočty v pásmech 1800 MHz a 2600 MHz (2014) | Český telekomunikační úřad

Veřejná konzultace podmínek aukce kmitočtů (odkaz na Výzvu zveřejněnou na diskusním místě dne 17. 6. 2014)

Zdroj: www.ctu.cz

Vyhlášení výběrového řízení na kmitočty v pásmu 3,7 GHz (2015) | Český telekomunikační úřad

Veřejná konzultace podmínek aukce kmitočtů (odkaz na Výzvu zveřejněnou na diskusním místě dne 5. 3. 2015) Veřejná konzultace upravených podmínek aukce kmitočtů (odkaz na Výzvu zveřejněnou na diskusním místě dne 2. 3. 2016)

Zdroj: www.ctu.cz

Archiv dokumentů uveřejněných na elektronické úřední desce do 31.12.2005 | Český telekomunikační úřad

Archiv obsahuje veškeré informace, dokumenty a skutečnosti, které byly zveřejněny na elektronické úřední desce Českého telekomunikačního úřadu před 31. prosincem 2005, a to bez dalšího členění, seřazené chronologicky podle data uveřejnění.

Zdroj: www.ctu.cz

Poštovní služby | Český telekomunikační úřad

Český telekomunikační úřad v souladu se zákonem č. 29/2000 Sb., o poštovních službách zveřejňuje regulační opatření týkající se základních poštovních služeb, tj. rozhodnutí o udělení poštovní licence a cenová rozhodnutí ve věci poštovních služeb. Český telekomunikační úřad dále zveřejňuje roční souhrnnou zprávu o plnění povinností uložených držiteli poštovní licence.  

Zdroj: www.ctu.cz

Ostatní | Český telekomunikační úřad

Český telekomunikační úřad zveřejňuje rovněž informace o uložení ostatních zvláštních povinností, srovnávací přehled o aktuálních cenách, kvalitě a podmínkách poskytování veřejně dostupné telefonní služby, roční výsledky oddělené evidence nákladů a výnosů zákonem určených subjektů, výroční zpráva o činnosti Úřadu, popř. další informace, dokumenty a skutečnosti podle zákona, které mají být uveřejňovány na elektronické úřední desce.

Zdroj: www.ctu.cz

Rádiové spektrum | Český telekomunikační úřad

Český telekomunikační úřad vykonává k zajištění správy a účelného využívání rádiových kmitočtů správu rádiového spektra, která je v souladu s harmonizačními záměry Evropských společenství. Rádiovým spektrem se rozumí elektromagnetické vlny o kmitočtu od 9 kHz do 3 000 GHz šířené prostorem bez zvláštního vedení.

Zdroj: www.ctu.cz

Projekty spolufinancované z EU | Český telekomunikační úřad

CEF - Evropská Komise Open crowdsourcing data related to the quality of service of high-speed Internet smlouva o grantu č.: INEA/CEF/ICT/A2015/1151741, č. projektu: 2015-EU IA-0031 IOP – INTEGROVANÝ OPERAČNÍ PROGRAM Napojení needitačních AIS ČTÚ na ISZR reg. č. CZ.1.06/1.1.00/14.08496 Elektronická podání v procesu správního řízení

Zdroj: www.ctu.cz

Zákon o střetu zájmů | Český telekomunikační úřad

Registr oznámení o jiných vykonávaných činnostech, oznámení o majetku nabytém v průběhu výkonu funkce a oznámení o příjmech, darech a závazcích podávaných veřejnými funkcionáři podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů.

Zdroj: www.ctu.cz